Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР про надання юридичних послуг

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР
про надання юридичних послуг

м. ____________ "___" _ 200_ р.


_________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "ЗАМОВНИК") в особі ______
_,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________,
з одного боку,
та
_
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "ВИКОНАВЕЦЬ") в особі ____
_,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________,
з другого боку,
уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ консультаційні та юридичні послуги щодо захисту інтересів останнього в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, а також в загальних та господарських судах України з питання ____________ ________.


2. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ
2.1. Послуги надаються ЗАМОВНИКУ шляхом:
- усного та письмового консультування з юридичних питань;
- складання проектів необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв тощо;
- надання консультаційних послуг щодо захисту інтересів ЗАМОВНИКА в органах судової влади;
- особистої участі та представництва ЗАМОВНИКА в загальних та господарських судах України.
2.2. Терміни консультування та підготовки документів:
ПОЧАТОК виконання робіт визначається з моменту набрання цим Договором чинності.
ЗАКІНЧЕННЯ робіт з консультування визначається моментом підписання акта прийому-передачі виконаних робіт; з питання представництва в загальних та господарських судах України - моментом набрання чинності рішенням відповідного органу судової влади або самостійним задоволенням відповідачем (суб'єктом оскарження) вимог ЗАМОВНИКА, або добровільним задоволенням ЗАМОВНИКОМ вимог третіх осіб.
За настання обставин, передбачених у ч. 2 п. 2.2 Даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ вважається таким, що повністю виконав свої обов'язки перед ЗАМОВНИКОМ.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. ЗАМОВНИК зобов'язується надавати ВИКОНАВЦЕВІ за його вказівкою необхідні документи та інформацію.
3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний (у випадку необхідності) видати ВИКОНАВЦЕВІ довіреності на таких осіб, що є співробітниками ВИКОНАВЦЯ, для участі в судовому процесі:
1. _____.
2. _____.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ
4.1. За послуги за п. 1.1 цього Договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі: __________.
4.1.1. За надання консультаційних послуг фіксована сума в розмірі __ (__) грн.
4.1.2. Плюс додатково ______________ (__________) відсотків від суми, якщо щодо ЗАМОВНИКА прийнято позитивне рішення та отриманий позитивний економічний ефект.
4.2. У випадку, якщо послуги ВИКОНАВЦЯ за п. 4.1.2 цього Договору виявляться безрезультатними для ЗАМОВНИКА, то ВИКОНАВЕЦЬ не має права вимагати сплати собі будь-якої винагороди або відшкодування витрат.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. ЗАМОВНИК здійснює оплату за цим Договором одноразово в безготівковому порядку платіжним дорученням на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ:
- за послуги, передбачені п. 4.1.1 даного Договору, оплата здійснюється протягом ______ днів з дати набрання чинності цим Договором;
- за послуги, передбачені п. 4.1.2 даного Договору, оплата здійснюється протягом _______ днів з моменту набрання чинності рішенням відповідного органу судової влади, самостійного задоволення відповідачем (суб'єктом оскарження) вимог ЗАМОВНИКА (з правом поетапної оплати протягом вищевказаного терміну).


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
6.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при наданні ЗАМОВНИКУ представницьких послуг.
7.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
7.7. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
__
__
__
__
____________

ПІДПИСИ

За ЗАМОВНИКА
Керівник __/____________/

М. П.
ВИКОНАВЕЦЬ
_______
_______
_______
__
__

СТОРІН

За ВИКОНАВЦЯ
Керівник __/____________/

М. П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров