Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю між підприємствами

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР
купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю між підприємствами

м. _____________ "___" ______ 200__ р.

_________,
(назва підприємства)
що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "_________" (надалі іменується "Продавець") в особі директора
_____________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та

_________
(назва підприємства)
(надалі іменується „Покупець”) в особі директора
_______________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
на підставі Протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "_________" про дачу згоди на відступлення частки ________ у статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю ______ від "___" __ ____ р.,
уклали цей Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю між підприємствами (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця свою частку у статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю
_______________
(назва товариства з обмеженою відповідальністю)
(надалі іменується "ТОВ"), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити названу частку.
1.2. Відомості про ТОВ:
1.2.1. Найменування: ___________.
1.2.2. Зареєстровано: ____.
(ким, коли)
1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія ____________ N ___.
1.2.4. Статутний фонд: ___.
1.2.5. Місцезнаходження: _______________.
1.3. Відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ (надалі іменується "частка"):
1.3.1. Розмір вкладу: _____.
1.3.2. Склад вкладу: _____.
1.3.3. Дата внесення вкладу: ___________.
1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ N _______ від "___" _ ____ р.
1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору у відповідності до балансу ТОВ за ____________ складає ______ грн.
1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ
2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.
2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту _______.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю ____________ грн.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Строк оплати за цим Договором складає __ з моменту ___.
4.2. Порядок оплати: _____.
4.3. Вид розрахунків: ____.
4.4. Форма розрахунків: ________________.
4.5. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк ______________ з моменту _______________
шляхом ________.

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ
5.1. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:
- всі права і обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;
- Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;
- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із цього;
- Установчий договір про створення та діяльність ТОВ від "___" _ ____ р. втрачає свою чинність по відношенню до Продавця, у частині в якій такий Установчий договір визначає правосуб'єктність Продавця як учасника ТОВ.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
6.3. Продавець несе відповідальність за якість виробу, що продається. Якщо якість виробу не відповідатиме сертифікату (посвідченню про якість), Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___________ % від вартості виробу, а також ліквідує дефекти своїми силами та за свій рахунок в ____ денний строк з моменту отримання повідомлення Покупця.
6.4. За затримання передачі (відвантаження) товару Продавець сплачує штраф у розмірі ___________ грн. за кожний день прострочення передачі (відвантаження).
6.5. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує штраф у розмірі ______________ % від суми відмови, а також пеню у розмірі _ % від суми відмови (не більше подвійної облікової ставки НБУ) за кожний день прострочення платежу.
6.6. За затримку приймання товару Покупцем (в тому випадку, якщо приймання здійснюється представником Покупця) останній виплачує штраф у розмірі _____ грн. за кожний день затримки приймання, що рахується з моменту одержання Покупцем повідомлення Продавця про готовність товару до здачі.
6.7. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
7.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
7.7. Додатком до Договору є Протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "_________" про дачу згоди на відступлення частки __ у статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю ______ від "___" __ ____ р.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець: ________
____
____
____
____
Підписи:
Продавець: ________
М. П. Покупець: _________
____
____
____
____

Покупець: _________
М. П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров