Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

КОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Добавить ссылку в блокнот

КОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
місто ''__''________199__р.
_______________
(зазначити орган, що наймає керівника - міністерство, відомство, виконком,рада підприємства __________________ тощо) який (ка, ке) називається далі "Орган управління", в особі
________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я і по батькові)
який діє на підставі _______
з однієї стороні, і _________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника з позначенням назви підприємства,
_________________ якщо раніше вона не наводилась)
який називається далі "Керівник", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:
І. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосе¬редньо і через адміністрацію, що ним формується, здійснюва¬ти поточне управління (керівництво) Підприємством, забез¬печувати його високоприбуткову діяльність, а Орган управ¬ління зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізу¬ються органами управління і працівниками Підприємства.
Умови контракту поширюють свою дію на працівників Під¬приємства у частині, що визначає їх права і обов'язки стосовно Керівника і Підприємства.
Терміном "сторони" у цьому контракті позначено Керівни¬ка і Орган управління, якщо зі змісту умови не випливає інше.
Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра¬цю застосовуються до стосунків сторін з урахуванням особли¬востей наймання і регулювання праці керівників підприємств, що визначені законодавством і цим контрактом.
1.3. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, особливостей, передбачених стосовно Підприємства законо¬давчими актами, іншими обов'язковими для Підприємства документами, якщо згаданими документами, Статутом Під¬приємства не визначено (або не випливає з них), що права, повноваження, функції і обов'язки здійснюються трудовим колективом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприємства.
1.4. Керівник діє на основі єдиноначальності з питань, що складають його компетенцію.
1.5. Керівник підзвітний Органові управління і Раді Під¬приємства у межах, що визначені Статутом Підприємства і цим контрактом.
1.6. Ухвали Органу управління, Ради Підприємства і тру¬дового колективу Підприємства, що прийняті згідно з їх ком¬петенцією, обов'язкові для Керівника.
1.7. Орган управління і Рада Підприємства не мають права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Керівника і адміністрації (Дирекції) Підприємства.
1.8. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який ви¬являють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.
1.9. На період відпустки Керівника або його відсутності через інші причини його обов'язки виконує заступник, який у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не вста¬новлюється інше.
1.10.___________
(зазначити, при необхідності, інші умови)
2. Функції та обов'язки керівника
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, со¬ціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Під¬приємства, що передбачені Статутом.
2.2. Керівник виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:
— організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Підприємством;
— впровадження у виробництво нової техніки і прогре¬сивної технології;
— матеріально-технічне забезпечення діяльності Під¬приємства;
— реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством;
— юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;
— забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;
— впровадження нових прогресивних форм і методів гос¬подарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;
— створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;
— виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з орга¬нізації і забезпечення діяльності Підприємства, що вип¬ливають із законодавства, інших документів включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.
2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законодав¬ством і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо з вказаних актів, Стату¬ту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.
2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність Підприємства з базовим рівнем рентабельності. На 199__ р. базовий рівень рентабельності визначається та¬ким, що дорівнює ______ відсоткам. Базовий рівень рентабельності на 199__ - 199__ роки визна¬чається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про планові роботи на наступний. У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що істотно впливають на порядок визначення рентабельності (як¬що вони не зв'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися. Діяльність Керівника зі збільшення прибутку Підприємства не повинна здійснюватися на шкоду виконанню інших його функцій і обов'язків.
________________
(зазначити, при необхідності, інші або додаткові показники результатів виробничо- ________________ господарської і комерційної діяльності підприємства, які має забезпечити Керівник)
2.5. Керівник зобов'язується забезпечити будівництво і зда¬вання в експлуатацію таких об'єктів: _________________
(зазначити об'єкт, чергу будівництва і т. ін.)
__________________
у питаннях забезпечення, фінансування і організації будівництва Керівник має повну свободу дій.
__________________
(зазначити, при необхідності, інші умови, що пов'язані з будівництвом і здаванням в _____ експлуатацію об'єктів)
2.6. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку вироб¬ництва і випуску таких видів продукції:
____________________до"__''________19__р.;
____________________до ''__'' ________19__ р.
Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких за¬ходів:
_________________
(зазначити заходи, умови і терміни їх проведення)
2.7. Орган управління не має права вимагати від Керівника виконання роботи, що не обумовлена цим контрактом і Ста¬тутом Підприємства.
2.8. Керівник надає щорічно Органові управління доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про пла¬новані роботи на наступний.
2.9. На вимогу Органу управління Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.
2.10. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства і його Органу управління.
2.11.____________
(зазначити, при необхідності, інші умови)
3. Компетенція і права керівника
3.1. Керівник незалежно розв'язує всі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підпри¬ємства належать до відання Органу управління. Ради підпри¬ємства і трудового колективу Підприємства (з урахуванням питань, що передані Органом управління і Радою Підприєм¬ства до компетенції Керівника)
3.2. Керівник:
— діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприєм¬ствах, у фірмах і організаціях; — розпоряджається майном Підприємства; — укладає господарські і інші договори;
— видає доручення;
— відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки; — користується правом розпорядження коштами Під¬приємства;
— накладає на працівників Підприємства стягнення у від¬повідності до законодавства та укладеними з ними кон¬трактами і трудовими договорами;
— у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для усіх підрозділів і працівників Підприємства;
— розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим контрактом належать до компе¬тенції Керівника.
3.3. Орган управління делегує Керівникові такі свої повно¬важення:
Орган управління може делегувати Керівникові і інші свої повноваження. У цьому випадку передача повноважень здійснюється укладанням додаткової угоди до цього контракту.
3.4. Керівникові належать повноваження і права, які норма¬тивними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за Керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.
3.5. Якщо законодавчими і іншими нормативними докумен¬тами закріплюються права підприємств і при цьому не зазна¬чено або не випливає зі змісту документа, що ці права нале¬жать Раді Підприємства, трудовому колективу, іншому орга¬нові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одноосібне або на його розсуд передаються для розв'язання трудовому колективові Підприємства, його підрозділам, службам і службовим особам.
3.6. Керівник укладає трудові договори (контракти) з най¬мання зі всіма працівниками Підприємства.
Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Підприємства (філій, виробництв тощо), відділів і служб право наймання і звільнення праців¬ників відповідного підрозділу, служби.
3.7. При укладанні трудових договорів (контрактів) з пра¬цівниками Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Підприємства і контрактною системою організації і оплати праці.
3.8. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством, Ста¬тутом Підприємства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочин¬ку.
3.9. Орган управління не має права приймати ухвали, що не відповідають цьому контрактові.
3.10. Керівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. За такі роботи керівникові спла¬чується винагорода на умовах і у розмірах, які звичайно засто¬совуються на Підприємстві, окремо від винагороди за вико¬нання обов'язків за контрактом.
3.11._____________
(зазначити, при необхідності, інші умови)
4. Формування і умови діяльності адміністрації підприємства
4.1. Визначені цим контрактом функції і обов'язки Керів¬ник виконує особистими діями і силами адміністрації Під¬приємства.
4.2. До складу адміністрації Підприємства входять Керів¬ник, його заступники, керівники і інші працівники загально-функційних і інших адміністративне- управлінських підроз¬ділів і служб Підприємства (бухгалтерської, економічної, юридичної, фінансової, постачальної, договірної, кадрової то¬що) , а також інші працівники, що належать до адміністратив¬но-управлінського персоналу.
4.3. Керівник визначає структуру адміністрації, її кількіс¬ний, кваліфікаційний і штатний склад.
4.4. Керівник призначає на посаду (наймає) і звільняє з посад усіх працівників адміністрації, укладаючи з ними кон¬тракти або трудові договори на звичайних умовах.
4.5. У контрактах визначається компетенція, функції, службові обов'язки, відповідальність, умови відпочинку, оп¬лати працівника і інші умови його праці.
При визначенні умов контрактів з працівниками адміні¬страції Керівник не обмежений правилами внутрішнього тру¬дового розпорядку Підприємства.
4.6. При необхідності Керівник затверджує службову інструкцію працівникові, з яким він уклав контракт.
4.7. Керівник може, якщо вважатиме доцільним, укладати контракт лише з керівником підрозділу (служби) адміністра¬ції, надавши права укладання контрактів з фахівцями керів¬никові відповідного підрозділу.
4.8. Керівник має повну свободу у розв'язанні всіх питань організації діяльності адміністрації, оплати й стимулювання праці її працівників.
4.9. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що скеро¬вуються на оплату і стимулювання праці працівників адмі¬ністрації, фонду оплати праці адміністрації (1-й варіант);
для оплати й стимулювання праці працівників адміністрації щорічно виділяється фонд оплати праці розміром _____від¬сотків від обсягу коштів, що скеровуються на оплату праці всіх працівників Підприємства, але не менше ___________ крб. Угодою сторін обсяг коштів, скерованих на оплату праці пра¬цівників адміністрації, може бути збільшено, або зменшено (2-й варіант).
Фонд оплати праці працівників Дирекції у зазначених роз¬мірах утворюється при базовому рівні рентабельності.
При недосягненні базового рівня рентабельності фонд опла¬ти праці працівників адміністрації зменшується на _________ відсотків за кожен ______ відсоток рентабельності, що його недобране до базового рівня.
При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла¬ти праці працівників адміністрації збільшується на ________ відсотків за кожні ___________ відсотки рентабельності, що перевищують базовий рівень.
4.10. Керівник на свій розсуд розв'язує питання про розподіл фонду оплати праці працівників Дирекції поміж підрозділів, служб, службових осіб і інших працівників адміністрації.
4.11. Кошти на оплату праці працівників адміністрації, що не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у на¬ступні роки.
4.12. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що спрямо¬вуються на забезпечення діяльності адміністрації з поточного управління Підприємством понад оплату праці (1-й варіант);
для забезпечення діяльності адміністрації з поточного управління діяльністю Підприємства (понад оплату праці) Керівникові щорічно виділяється фонд розміром (2-й варіант)
__________________(зазначити розміри фонду у твердій сумі з розбиванням по роках або у відсотках від прибутку,
__________________
іншого показника)
5. Умови праці і відпочинку керівника
5.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.
Керівник вільний у виборі й використанні в роботі оргтех¬ніки (комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів тощо), транспортних засобів (включно персональну службову авто¬машину), а також інших технічних засобів.
5.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпоря¬док (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). Правила внутрішнього трудо¬вого розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються.
5.3. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю у _____ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.
Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використан¬ня відпустки <час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.).
5.4.______________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

6. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення керівника
6.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим контрак¬том, Керівникові виплачується грошова винагорода, яка міс¬тить у собі:
— щомісячні виплати (оклад) у розмірі ________ крб.;
— частину прибутку Підприємства у розмірі ________ від¬сотків прибутку Підприємства, що лишається у розпоряд¬женні Підприємства;
— одночасні виплати за виконання окремих завдань, що обу¬мовлені цим контрактом і додатковими угодами до нього.
6.2. При недосягненні базового рівня рентабельності що¬місячні виплати Керівникові зменшуються на ______ крб. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на ____ крб.
6.3. При досягненні Підприємством рентабельності, вищої від базового рівня на ______ відсотків, частина прибутку, що виплачується Керівникові, збільшується на ______ відсотків.
Винагорода, що виплачується Керівникові з прибутку, зменшується у таких випадках і розмірах:
при недосягненні Підприємством базового рівня на кожні ________ відсотків - на суму, що дорівнює ______ відсоткам прибутку за весь термін роботи Підприємства з відповідним рівнем рентабельності;
при_______________
(зазначити підставу зменшення розміру винагороди)
на________________
(зазначити розмір зменшення винагороди)
Відсоток від прибутку виплачується Керівникові щомісяч¬но, не пізніше 10 днів з моменту визначення розміру прибутку.
При затриманні визначення місячного прибутку або при виз¬наченні прибутку за більші періоди відсотки від прибутку спла¬чуються авансом у розмірі 45 відсотків від розрахункового (очі¬куваного) прибутку. Після визначення прибутку за місяць, ін¬ший період суми, що виплачуються Керівникові, уточнюються.
Якщо за підсумками роботи Підприємства за рік (після виз¬начення річного прибутку) з'ясується необхідність збільшен¬ня виплат як відсотків від прибутку, то сума збільшення роз¬поділяється рівномірно по місяцях року.
6.4. За забезпечення будівництва і своєчасну здачу в експ¬луатацію об'єктів, що передбачені цим контрактом. Керівни¬кові виплачується одноразова винагорода: за________________ (зазначити об'єкт, чергу будівництва тощо)
_____________ — ___крб.
за________________
_____________ — ____крб.
за________________
_____________ — ____крб.
за________________
_____________ — ____крб.
Керівникові виплачується одноразова винагорода:
за______________ — ____крб.
за________________
_____________ — ____крб.
за________________
_____________ — ____крб.

6.5. При наявності у Підприємства валютних коштів і при виникненні юридичної можливості ________ відсотків вина¬городи виплачуються в іноземній валюті.
6.6. Розмір винагороди, що виплачується Керівникові, ко¬ригується з урахуванням інфляції.
_________________
(зазначити умови і порядки такого коригування)
6.7. На прохання Керівника Підприємство надає йому гро¬шові безвідсоткові позики у розмірі не більше 10 тисяч карбо¬ванців на рік з поверненням у межах терміну дії контракту.
6.8. Керівник користується усіма видами соціально-куль¬турних та інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе¬ченням дітей дошкільними закладами, користуванням замов¬леннями тощо)____________
_________________
(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання благ і пільг)
6.9. Підприємство зобов'язується виплачувати Керівникові надбавку до пенсії.______________
_________________
(зазначити розміри, умови і порядок виплати надбавки)
6.10. Підприємство сприяє Керівникові у поліпшенні його житлових умов. _____
(зазначити характер і терміни поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у
__________________ придбанні кооперативної або державної квартири, будівництві будинку, виділенні і поверненні _____позики з цією метою і т.ін.)
6.11. Керівник підлягає страхуванню в тому числі й у ко¬мерційних страхових організаціях. Види й умови страхування визначаються згідно з прийнятим на Підприємстві порядком.
__________________ (зазначити, при необхідності, види й умови страхування)
Керівник користується всіма видами забезпечення із со¬ціального страхування (допомогами з тимчасової непраце¬здатності, допомогами з приводу народження дитини тощо)
6.12.____________. (зазначити, при необхідності, інші умови)
7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і цього контракту.
7.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним Підпри¬ємству, у розмірах і порядку, що встановлені законодавством про працю.
7.3. Керівник не несе відповідальність за негативні наслідки для Підприємства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрак¬том або планами Підприємства тощо), якщо до цього спричи¬нились необгрунтовані ухвали Органу управління.
7.4. Ухвали про притягнення Керівника до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов'язків і заподіян¬ня шкоди Підприємству приймаються Органом управління.
7.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Керівника до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, покладено на Орган управління. 7.6. Суперечки між сторонами розв'язуються судом.
7.7.______________
(зазначити, при необхідності, інші умови)
8. Зміна і розірвання контракту
8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови ана¬лізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесен¬ня до контракту відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів і наказів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що скеровані на пере¬хід до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контакту.
Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.
8.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.
8.3. Цей контракт припиняється:
1) після закінчення терміну дії контракту;
2) за угодою сторін;
3) з ініціативи Органу управління до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.4 цього контракту:
4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії кон¬тракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього кон¬тракту;
5) з інших підстав, що передбачені законодавством.
8.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього кон¬тракту розірвано з ініціативи Органу управління до закінчен¬ня терміну його дії:
1) якщо рентабельність діяльності Підприємства за підсум¬ками року не досягає базового рівня більше ніж на ________. відсотків;
2) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, що покладені на нього цим кон¬трактом;
3) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внас¬лідок чого для Підприємства настали значні негативні неслідки (зазнане збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми); 4) з інших підстав, що передбачені законодавством.
__________________
(зазначити, при необхідності, інші підстави припинення контракту: недосягнення яких-небудь

__________________ показників діяльності підприємства, окремих великих завдань і т. ін.)
8.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
1) у випадку систематичного невиконання Органом управ¬ління своїх обов'язків за контрактом або прийняття ним ух¬вал, що обмежують або порушують компетенцію і права Керівника, втручаються до його оперативно-розпорядчої діяль¬ності, тих, що можуть привести, або призвели до несприятли¬вих економічних результатів діяльності Підприємства:
2) у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом і з інших поважних при¬чин.
__________________ (зазначити, при необхідності, інші підстави)
При цьому можливі два варіанти:
Керівник має право у будь-який час залишити посаду (ро¬зірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Орган управління за ________ міс.;
у інших випадках Керівник не має права за своєю ініціати¬вою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. У випадку порушення цього зобов'язання Керівник сплачує Підприємству неустойку у розмірі винагороди за кількість повних місяців, що лишились до закінчення терміну дії кон¬тракту (яка визначається у порядку, встановленому цим кон¬трактом для вирахування розміру вихідної допомоги), але не менше ____________ крб.
__________________
(зазначити, при необхідності, інші міри відповідальності: повернення позик, що видані раніше.
__________________ позбавлення інших благ і пільг)
8.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихід¬на допомога у розмірі:
винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста¬вами, що передбачені у підпунктах 1 і 2 пункту 8.3, підпунктах І і 2 пункту 8.5 цього контракту);
винагороди за 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.
8.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі серед¬ньомісячної винагороди. Середньомісячна винагорода обчис¬люється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, що на¬раховані Керівникові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади по¬вний календарний рік роботи.
Якщо Керівник відпрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис¬люється діленням суми усіх отриманих Керівником грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без вра¬хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).
8.8. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконується не пізніше ніж через 2 тижні після визначення цих сум.
8.9. При залишенні Керівником посади Орган управління видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.
8.10. Якщо розірвання контракту виконується за підставами, що передбачені у контракті, але не визнані законодавством, у трудовій книжці Керівника як підстава для звільнення зазна¬чається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.
8.11.____________
(зазначити, при необхідності, інші вимоги)
9. Термін дії і інші умови контракту
9.1. Цей контракт діє з ''__'' _________199__ р. до •'__' __________ 199__ р.
9.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим контрактом, встановлюється випробування на термін _______ міс. з початку дії контракту.
У період випробування Керівник виконує обов'язки за кон¬трактом у повному обсязі.
Якщо Орган управління визнає результати випробування незадовільними, він має право розірвати контракт з Керівни¬ком не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробування. При цьому Орган управління не зобов'язаний обґрунтовувати свою ухвалу.
Якщо у згаданий термін Орган управління не використає своє право на розірвання контракту, Керівник вважається та¬ким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.
9.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.
9.4. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденцій¬ності умов цього контракту, окрім випадків, коли:
сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра¬вила;
сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
про умови контракту інформуються працівники Підпри¬ємства й інші особи у зв'язку з необхідністю виконання кон¬тракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займають¬ся визначенням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторо¬ни вживають заходів із забезпечення дотримання конфіден¬ційності умови контракту цими працівниками і особами (шля¬хом попередження осіб, що інформуються про необхідність дотримання конфіденційності отриманих ними відомостей про умови контракту тощо);
сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).
9.5. У частині, що не передбачена цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, які поширюються на Під¬приємстві, Статутом Підприємства, іншими документами Підприємства, обов'язковими для сторін.
Документи, видані Органом управління, обов'язкові для Керівника лише у частині, що не суперечить цьому контракту.
9.6.______________ (зазначити, при необхідності, інші умови)
10. Адреси сторін і інші відомості
10.1. Відомості про Підприємство: повна назва __________ адреса_____________ розрахунковий рахунок № _______________ У___________
10.2. Відомості про Орган управління: повна назва ________ адреса________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові Керівника Органу управління _____________
робочий телефон Керівника Органу управління __________
10.3. Відомості про Керівника: домашня адреса ________ домашній телефон _________ робочий телефон ___________ паспорт серія __________ № ____________ виданий ________________.
(зазначити орган, який видав паспорт)
Підстави для пільг з оподаткування і інших пільг
_________________.
(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців та ін.)
10.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках - по одному для кожної сторони.
10.5. _____ (зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад,
____
перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)

Від Органу управління Керівник ____ ___
(зазначити посаду (підпис)
____
п, і, п б)
___


(підпис, печатка)
Ко
нтракт погоджено з Радою підприємства. Голова Ради
____
(зазначити п, і, п б)

____
(підпис, печатка)

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров