Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типова форма договору купівлі-продажу акцій

Добавить ссылку в блокнот

Додаток 5
до Положення про порядок
приватизації
несільськогосподарських
підприємств і організацій
агропромислового комплексу
Затверджено
Наказом
ФОНДу ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
N 1718 від 17.08.2000

Типова форма договору
купівлі-продажу акцій

__________
(назва підприємства, акції якого продаються)
__________
(місце укладення Договору)
__________
(число, місяць, рік - літерами)
__________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)

в особі __________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________,
(назва документа)

надалі - Продавець, та __________
(назва підприємства)

в особі __________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________,
(назва документа)

надалі - Покупець (надалі - сторони), уклали цей Договір про
викладене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю
акції (надалі - об'єкт приватизації) відкритого акціонерного
товариства ____________,
(повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ)

що знаходиться за адресою: ___________
(надалі - Товариство), на підставі плану приватизації
_________,
(повна назва підприємства)

затвердженого наказом ________________
(повна назва органу приватизації)

від "___" _ 200_ р. N _____, а Покупець
зобов'язується прийняти акції Товариства та оплатити їх вартість у
порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Вид акцій: прості іменні.
1.3. Кількість акцій: _______ (___________) шт.
(кількість цифрами і літерами)

1.4. Ціна об'єкта приватизації, що продається за цим
Договором, становить _____________ (_______________)
(сума цифрами і літерами)
гривень.
1.5. Номінальна вартість однієї акції ___________
(_____________) гривень.
(сума цифрами і літерами)

2. Передача об'єкта приватизації та право власності

2.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцеві в десятиденний термін з дня укладення цього Договору
шляхом підписання акта приймання-передання.
Акт приймання-передання є невід'ємною частиною цього
Договору.
2.2. Право власності на об'єкт приватизації переходить до
Покупця з моменту підписання акта приймання-передання.

3. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт приватизації

3.1. Покупець зобов'язаний внести ______________
(______________) гривень за придбаний об'єкт
(сума цифрами та літерами)

приватизації протягом _____________ (______________)
(термін сплати за об'єкт приватизації)

з моменту підписання цього Договору.
Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього
Договору.
3.2. Розрахунки за об'єкт приватизації згідно з цим Договором
здійснюються за грошові кошти Покупця в сумі _____
(__) гривень, які перераховуються
(сума цифрами та літерами)

відповідно до платіжного доручення з рахунка Покупця
__________
(номер розрахункового рахунку та найменування банківської
установи)

на рахунок Продавця ___.
(номер розрахункового рахунку та найменування банківської
установи)

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у
виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
4.3. Сторона, яка порушила зобов'язання цього Договору,
повинна усунути ці порушення.

5. Обов'язки Покупця

5.1. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному
обсязі ціну продажу об'єкта приватизації.
5.2. В установлені цим Договором терміни прийняти об'єкт
приватизації.
5.3. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо
про виконання умов цього Договору.

6. Обов'язки Продавця

6.1. Передати Покупцю об'єкт приватизації відповідно до
установлених у Договорі термінів.
6.2. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за
об'єкт приватизації.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення термінів оплати за об'єкт приватизації,
визначених у п. 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню
в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожний день
прострочення.
7.2. Продавець має право у порядку, встановленому чинним
законодавством України, розірвати Договір, якщо:
7.2.1. Протягом 60 днів із моменту завершення згідно з п. 3.1
цього Договору терміну платежу та після одержання письмового
повідомлення Покупець не внесе цього платежу.
7.2.2. Покупець відмовиться прийняти придбаний об'єкт
приватизації.
7.3. У такому випадку Покупець повертає Продавцю об'єкт
приватизації, що був переданий йому згідно з актом
приймання-передання майна.

8. Додаткові умови

8.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього
Договору або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються
шляхом переговорів.
8.2. Якщо сторони протягом 20 днів не досягнули домовленості,
то спір передається на розгляд судових органів у порядку,
встановленому чинним законодавством.
8.3. Усі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та
виконанням його умов, несе Покупець.

9. Зміни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін.
9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі.
Договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу. Один примірник Договору зберігається у справах
_________,
(назва органу нотаріату)

а інші видаються сторонам.

Місцезнаходження сторін:

Продавець: Покупець:
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________

Підписи:

Продавець Покупець
______________ ______________


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров