Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУДІВЛІ (СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ), ЯКА ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ

Добавить ссылку в блокнот

(Затверджено наказом Фонду державного майна України
від 18 листопада 1996 р. N 1398
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 30 грудня 1996 р. N 770/1795)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУДІВЛІ (СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ),
ЯКА ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ

______________
(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
Ми, що нижче підписалися: ________________
(назва та місцезнаходження органу
приватизації)
в особі ______
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі ____
(назва документа)
(надалі - Продавець) з однієї сторони, та _____________
(назва юридичної особи,
товариства покупців або
_______________, яка(е)
прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
зареєстрована(е)
______________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі ___,
(назва документа)
(надалі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Договір про
нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю
будівлю (споруду, приміщення) загальною площею
_________, яка знаходиться за адресою
____________ на земельній
ділянці ____,
(розмір земельної ділянки, підстави права користування чи
права власності)
а Покупець зобов'язується прийняти вказану будівлю (споруду, приміщен-
ня) і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені у цьому Договорі,
та пройти реєстрацію приміщення у бюро технічної інвентарізації (БТІ).
Характеристика будівлі (споруди,приміщення) наводиться в технічному
паспорті, який видається бюро технічної інвентаризації і є додатком до
цього Договору.
1.2. Право власності на будівлю (споруду, приміщення) переходить
до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджений ___
_____________,
(ким та коли затверджений)
початкова ціна продажу за конкурсом становить _________
___________ гривень. (цифрами та прописом)

1.4. Згідно з протоколом конкурсної комісії ______,
(номер та дата)
який затверджений__________
(ким та коли затверджений)
остаточна ціна продажу об'єкта становить _______гривень.
(цифрами та прописом)
1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт продано за __
_____ гривень.
(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний
об'єкт

2.1. Покупець зобов'язаний внести
_________________ гривень за
(сума цифрами та прописом)
придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
переходу до нього права власності на об'єкт приватизації. Плата за
об'єкт вноситься на підставі цього Договору та приватизаційних платіж-
них доручень встановленого зразка, які видає Продавець.
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт здійснюються Покупцем шляхом
безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунку на рахунок
Продавця.
2.3. Розрахунки за об'єкт здійснюються таким чином:
- кошти Покупця в сумі _____________
гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з
рахунку Покупця ____________
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)
на рахунок Продавця _______.
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)

3. Передача об'єкта приватизації

3.1. Передача об'єкта здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний
термін після нотаріального посвідчення цього Договору.
3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття об'єкта
приватизації Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який під-
писується сторонами.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені
на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'-
язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору.

5. Обов'язки Покупця

5.1. Покупець зобов'язаний:
- в встановлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об'-
єкта;
- прийняти об'єкт у встановлений цим Договором термін;
- виконувати умови продажу, відповідно до виписки з протоколу
конкурсної комісії по визначенню остаточного переможця, а саме:
а)_________;
б)_________;
... .
Виписка з протоколу конкурсної комісії по визначенню остаточного
переможця є невід'ємною частиною цього Договору.
5.2. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.
5.3. При зміні власника на об'єкт приватизації Покупець повинен
покласти всі зобов'язання за даним Договором на нового власника.
5.4. При передачі придбаного об'єкта в оренду виконання умов від-
повідно до абз.4 п.5.1 цього Договору може бути покладене на орендаря.

6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:
- передати Покупцю об'єкт приватизації в установлений в Договорі
термін;
- у разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів
на право користування земельною ділянкою.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт Покупець сплачує
Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний
день прострочки.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення цього Договору не сплатить установлену ціну, він
сплачує Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об'єкта. При цьому
результати конкурсу підлягають анулюванню, а Продавець порушує питання
про розірвання цього Договору.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт не входить до переліку об'єк-
тів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, застав-
леним, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта

9.1. Якщо Покупцем є товариство покупців чи господарське това-
риство, створене працівниками об'єкта приватизації, ризик випадкової
загибелі або псування об'єкта приватизації несе Покупець з моменту но-
таріального посвідчення цього Договору.
9.2. Якщо Покупцем є юридична або фізична особа, ризик випадкової
загибелі або випадкового псування об'єкта приватизації несе Продавець
до моменту передачі майна.
У випадку, якщо Продавець прострочив передачу об'єкта приватиза-
ції або Покупець прострочив його прийняття, ризик випадкової загибелі
або випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу або
прийняття.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору
або у зв'язку з тлумаченням розділів Договору, вирішуються шляхом пе-
реговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то
спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому
чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання

11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі
тільки за згодою сторін.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у
письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в ор-
ганах нотаріату.
11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він
може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням
суду.

12. Витрати

12.1. Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе По-
купець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстра-
ції у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний
термін з моменту підписання.
Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу.
Один примірник Договору зберігається у справах ____
_____________,
(назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам.

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець
_____ ___
_____ ___
_____ ___
_____ ___
_____ ___

Продавець Покупець

_____ ___
(підпис) (підпис)


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров