Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір про обслуговування емісії цінних паперів

Добавить ссылку в блокнот

Затверджено
Рішення ДКЦПФР
14.07.98 N 87


Типовий договір
про обслуговування емісії цінних паперів


"___" ____________ 199_ р. N _________ м._____________

_______________ (далі - Емітент),
(повне найменування юридичної особи )
в особі _______________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________
(Статуту або Статуту та доручення, або
__, з одного боку, і ___
Статуту та договору-доручення)
___________ (надалі - Депозитарій), що
(повне найменування юридичної особи)
здійснює діяльність на підставі Дозволу на здійснення професійної
депозитарної діяльності Депозитарія цінних паперів N ____________,
виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
"___" __________ 199_ р., в особі ___,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ___
(Статуту або Статуту або доручення, або
__,- з іншого боку, уклали цей Договір
Статуту та договору-доручення)
про наступне:
У разі укладення договору представником Емітента слід вказати
також реквізити представника та назву, номер і дату видачі
документа, що підтверджує повноваження представника (довіреність,
договір доручення).
Копія документа, що підтверджує повноваження представника,
долучається до цього Договору.

1. Предмет договору

1.1. Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати
Емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів
Емітента: відкриття та ведення рахунку Емітента у цінних паперах
та окремого рахунку щодо викуплених Емітентом цінних паперів
власного випуску, виконання операцій Емітента з випуском цінних
паперів.
1.2. Предметом угоди можуть бути операції з надання послуг
щодо: виплати доходів за цінними паперами у вигляді цінних паперів
та грошових коштів, переведення цінних паперів з документарної
форми у бездокументарну на підставі розпоряджень Емітента та на
викладених нижче умовах - відповідно до Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61 та
регламенту Депозитарія та чинного законодавства України.

2. Обов'язки сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:
а) відкрити Емітенту рахунок у цінних паперах протягом ______
(______) робочих днів після подання Емітентом тих документів, яких
вимагає чинне законодавство України;
б) прийняти на зберігання оформлений глобальний сертифікат
(тимчасовий глобальний сертифікат) випуску цінних паперів Емітента
відповідно до Положення про депозитарну діяльність, регламенту
Депозитарія та чинного законодавства України;
в) здійснювати зберігання глобального сертифіката
(тимчасового глобального сертифіката) та обліковувати цінні
папері, що оформлені глобальним сертифікатом;
г) у разі додаткового випуску цінних паперів Емітента -
прийняти на зберігання тимчасовий глобальний сертифікат відповідно
до Положення про депозитарну діяльність, регламенту Депозитарія та
чинного законодавства України;
г) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах Емітента
шляхом виконання операцій, згідно з порядком, у термін, що
обумовлені регламентом Депозитарія, якщо здійснення цих операцій
не суперечить чинному законодавству України;
д) відкрити Емітенту рахунок щодо викуплених ним цінних
паперів;
е) відображати на рахунку у цінних паперах Емітента та
Зберігача наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів;
є) за запитом Емітента готувати та передавати йому:
виписку та/або довідку про стан рахунку у цінних паперах
Емітента;
виписку та/або довідку за операціями по рахунку у цінних
паперах Емітента за термін ___________
(кількість днів (місяців,
___;
кварталів або інше))
у термін _____ (_____________) - ______________
(літерами) (інші виписки та/або
__________
інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну
_______;
діяльність)
ж) періодично готувати та передавати Емітенту:
у термін ______________ - виписку
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
та/або довідку про стан рахунку у цінних паперах Емітента;
у термін ______________ - виписку
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
та/або довідку за операціями за рахунком у цінних паперах Емітента
за період ____;
(кількість днів (місяців, кварталів або інше))
у термін ________________ - _____
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
__________
(інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з
__________;
Положенням про депозитарну діяльність)
з) протягом _______ (______) робочих днів після
(літерами)
надходження розпорядження від Емітента - складати та передавати
Емітенту зведений обліковий реєстр рахунків власників цінних
паперів, випущених у бездокументарній формі, у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
и) надати Емітенту тарифи та регламент Депозитарія, що є
чинним на час підписання цього Договору, та в подальшому надавати
йому зміни та доповнення до Регламенту, тарифів Депозитарія
в термін не менш як _____ (______________) робочих днів до початку
(літерами)
набрання чинності цими змінами;
і) не приймати на зберігання глобальний сертифікат або
тимчасовий глобальний сертифікат у разі недотримання вимог щодо
оформлення цих сертифікатів та їх реквізитів відповідно до чинного
законодавства України;
ї) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації
щодо цінних паперів Емітента або щодо самого Емітента без
відповідних розпоряджень Емітента, крім випадків, прямо
передбачених законодавством України;
й) у випадку заміни чи вилучення Емітентом глобального або
тимчасового глобального сертифіката - передати вилучений
глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат до архіву
Депозитарія для наступного його зберігання відповідно до вимог
чинного законодавства України.

2.2. Депозитарій має право:
а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо
кон'юктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що
її потребує Емітент для реалізації ним своїх прав та обов'язків;
б) надавати послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів,
якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть
надаватися Депозитарієм Емітенту.

2.3. Емітент зобов'язаний:
а) дотримуватись регламенту Депозитарія в частині взаємин
Емітента та Депозитарія;
б) оплачувати послуги Депозитарія згідно з розцінками,
умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами
Депозитарія;
в) подавати до Депозитарія інформацію та/або документи, що
передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні
йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;
г) у термін не більш як _____ (__) робочих днів
(літерами)
з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або
документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку у цінних
паперах, - подавати інформацію про ці зміни до Депозитарія;
г) в порядку, встановленому для Емітента - повідомляти
Депозитарій про події, що стосуються випущених Емітентом цінних
паперів.

2.4. Емітент має право:
призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах.

3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1. Емітент оплачує послуги Депозитарія згідно з цим
Договором відповідно до затверджених тарифів Депозитарія, які є
невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Депозитарія не повинні
перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Антимонопольним комітетом України.
3.2. Плата вноситься Емітентом __
(щоквартально (щомісячно, щорічно))
до ______ (______________) числа ____.
(літерами) (місяця (кварталу, року або інше))

4. Взаємні обов'язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.
4.2. Передача глобального або тимчасового глобального
сертифіката випуску цінних паперів Емітента супроводжується
складанням акта про прийняття-передання.
4.3. Обмін інформацією між Сторонами провадиться шляхом
____________.
4.4. Сторони підтверджують достовірність підписів на
розпорядженнях Емітента способом ____.

5. Виконання умов договору

5.1. Дані про випуски цінних паперів, суми доходів
(дивіденди), щодо випуску цінних паперів та інші умови ведення
рахунку у цінних паперах Емітента визначаються розпорядженнями
Емітента та додатковими документами, на підставі яких було
складено розпорядження.
5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або
одностороння зміна його умов є неприпустимою.
5.3. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього
можливі лише за письмовою згодою Сторін.
5.4. Порядок переведення цінних паперів з документарної форми
у бездокументарну оформлюється додатком до цього Договору, який є
невід'ємною частиною цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. В разі невиконання чи неналежного виконання однією зі
Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням про депозитарну
діяльність, цим Договором або чинним законодавством України, винна
Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.
6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на себе
відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в
найкоротший строк.
6.3. Сторони несуть відповідальність за: ______
(перелік дій, за
________.
які несуть відповідальність Сторони)
6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення
п.2.1 "в") під час виконання своїх зобов'язань, несе
відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання
зобов'язання виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної
сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій:
стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку,
страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій
працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після
підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є
непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими
контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони необхідних
коштів.
6.5. За невиконання умов цього Договору винна Сторона
відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі ______
(вказати умови
__________
Договору та порядок розрахунків за невиконання цих умов, розмір
_________.
штрафу, порядок нарахування пені)
6.6. Прострочка платежу більш, як на _____ (__)
(літерами)
днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з
чим винна Сторона, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф
у розмірі _________.
(літерами)
6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє обидві Сторони від
виконання обов'язків цим Договором.

7. Термін дії договору. Умови розірвання договору
та закриття рахунку у цінних паперах

7.1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набуває
чинності з моменту його підписання.
7.2. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності
на рахунку у цінних паперах Емітента цінних паперів з наступним
закриттям рахунку в цінних паперах Емітента в разі:
а) анулювання випуску цінних паперів Емітента;
б) визнання іншої сторони банкрутом та призначення органу,
уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами
товариства;
в) реорганізації іншої сторони шляхом злиття, приєднання,
поділу, виділення чи перетворення;
г) інших випадків, які затверджуються Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.

8. Порядок вирішення спорів. Арбітраж

8.1. Усі спори, що виникатимуть в процесі виконання умов
цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку,
встановленому чинним законодавством.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному - Емітенту та Депозитарію.

Місцезнаходження та банківські реквізити:

Депозитарій: Емітент:
Повна назва _____ Повна назва: ____
Код за ЄДРПОУ ___ Код за ЄДРПОУ: __
Місцезнаходження ______________ Місцезнаходження ______________
Банківські реквізити: _________ Банківські реквізити: _________
Телефон _________ Телефон _________

______ ______
(підпис) (підпис)
Печатка Печатка

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров