Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір про відкриття рахунку у цінних паперах

Добавить ссылку в блокнот

Затверджено
Рішення ДКЦПФР
14.07.98 N 87
( z0521-98 )


Типовий договір
про відкриття рахунку у цінних паперах

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z1296-04 ) від 14.09.2004 )

"___" ____________ 199_ р. N __________ м.______________

_____
(повне найменування юридичної особи та/або П.І.Б.
___________ (далі - Депонент), в особі
фізичної особи)
_________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________
(Статуту або Статуту та доручення або
___, з одного боку, та _
Статуту та договору-доручення) (повне
____ (надалі - Зберігач), що здійснює
найменування юридичної особи)
діяльність на підставі Дозволу на здійснення професійної
депозитарної діяльності зберігача N _____, виданого Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ______ 199_ р.,
в особі _______________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________
_________,
(Статуту або Статуту або доручення, або договору-доручення)
з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати
Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних
паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів,
обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за
цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до
Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26 травня 1998 року N 61, Внутрішнього положення Зберігача,
чинного законодавства України та на підставі розпоряджень
Депонента.

2. Обов'язки сторін

2.1. Зберігач зобов'язаний:
а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом _____
(______________) робочих днів після подання Депонентом документів,
(літерами)
яких вимагає чинне законодавство України;
б) здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента,
що зберігаються у Зберігача;
в) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом
виконання операцій згідно з порядком, у термін, обумовлений
внутрішніми документами Зберігача, якщо порядок виконання операцій
не суперечить чинному законодавству України;
г) один раз на рік без запиту Депонента звітувати перед ним
без стягнення плати;
ґ) за запитом Депонента - готувати та передавати йому:
виписку про стан рахунку у цінних паперах;
виписку за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента
за термін ____;
(кількість днів (місяців, кварталів або інше))
у термін ________ (___________) - _____________
(літерами) (інші виписки
__________
та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про
_________;
депозитарну діяльність)
д) періодично готувати та передавати Депоненту:
у термін ________ -
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
виписку про стан рахунку у цінних паперах;
у термін ________ -
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше))
виписку за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента за
період _______;
(кількість днів (місяців, кварталів або інше))
у термін ________________ - _____
(щоденно (щомісячно, щоквартально або інше)) (інші
__________
виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з
____________;
Положенням про депозитарну діяльність")
е) у випадку отримання від Депозитарія, реєстроутримувача або
Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на
рахунку Депонента у цінних паперах,- передавати відповідну
інформацію Депоненту у термін не пізніш ніж ______ (_____________)
(літерами)
робочих днів;
є) на підставі документів, визначених Положенням про порядок
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26 травня 1998 року N 60 ( vr060312-98 ), Положенням про
депозитарну діяльність та цим Договором, - реєструватись як
номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів
та виконувати зазначені функції відповідно до внутрішніх
документів Зберігача та чинного законодавства України;
ж) не здійснювати операцій з цінними паперами Депонента у
випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження
та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій
Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити
чинному законодавству України;
з) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації
щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо
самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім
випадків, прямо передбачених законодавством України;
и) у термін ____ (_____) робочих днів з моменту
(літерами)
отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах -
зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок _____________
Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача;
і) ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з витягами
із внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємини
Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання
розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому
ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх
документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та
Зберігача і порядку виконання його розпоряджень шляхом ___________
_____;
ї) у разі припинення здійснення ним депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів за рішенням відповідного органу
управління Зберігача або визнання його банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури, або прийняття органом ліцензування
рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
прийняття рішення відповідним органом управління Зберігача або
отримання постанови господарського суду, або рішення органу
ліцензування повідомити Депонента зі зворотнім повідомленням про
отримання про розірвання цього договору та необхідність закриття
рахунку в цінних паперах протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
дати отримання цього повідомлення з зазначенням попередження, що у
разі незакриття Депонентом рахунку в установлений термін належні
йому цінні папери, випущені в бездокументарній формі та в
документарній формі на пред'явника, будуть переведені на рахунок у
цінних паперах уповноваженого на зберігання, а іменні цінні
папери, випущені в документарній формі, після проведення їх
матеріалізації будуть обліковуватися на особовому рахунку
Депонента в системі реєстру відповідного емітента. Зазначені цінні
папери на відповідних рахунках будуть заблоковані. ( Пункт 2.1
розділу 2 доповнено підпунктом "ї" згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z1296-04 ) від
14.09.2004 )

2.2. Зберігач має право:
а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо
кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що
необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;
б) надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням цінних
паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства
України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;
в) передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом
Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних
паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
г) у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури або прийняття органом ліцензування рішення про
анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів виконувати розпорядження Депонента тільки щодо проведення
операцій на рахунку в цінних паперах Депонента, пов'язаних з
закриттям цього рахунку; ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено
підпунктом "г" згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 396 ( z1296-04 ) від 14.09.2004 )
ґ) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому
відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття
рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним
діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог
підпункту "д" пункту 2.3 цього договору. ( Пункт 2.2 розділу 2
доповнено підпунктом "ґ" згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z1296-04 ) від
14.09.2004 )

2.3. Депонент зобов'язаний:
а) дотримуватись вимог внутрішніх документів Зберігача, які
обумовлені в витягах із них, що стосуються взаємин Депонента і
Зберігача;
б) оплачувати послуги Зберігача згідно з розцінками, умовами
та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Зберігача;
в) подавати до Зберігача ту інформацію (та/або документи), що
передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна
йому для виконання дій згідно з умовами цього Договору;
г) у термін не більше як _____ (_) робочих днів
(літерами)
з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або
документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних
паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу;
ґ) надавати повноваження по власних іменних цінних паперах
Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних
паперів Зберігача як номінального утримувача;
д) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання
повідомлення, зазначеного в підпункті "ї" пункту 2.1 цього
договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в
цінних паперах. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом "д"
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 396 ( z1296-04 ) від 14.09.2004 )

2.4. Депонент має право:
а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних
паперах;
б) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;
в) отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних
паперів, які належать Депоненту;
г) у разі визнання Зберігача банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення
про анулювання у Зберігача ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів надавати Зберігачу тільки розпорядження
щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах, пов'язаних
із закриттям цього рахунку. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено
підпунктом "г" згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 396 ( z1296-04 ) від 14.09.2004 )

3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1. Депонент оплачує послуги Зберігача згідно з цим
Договором та відповідно до затверджених тарифів Зберігача, які є
невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Зберігача не повинні
перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Антимонопольним комітетом України.

3.2. Плата вноситься Депонентом _______________
(щокварталу (щомісяця, щороку))
до ______ (____________) числа ______.
(літерами) (місяця (кварталу, року або інше))

3.3. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної
діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на його
рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку,
сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію та/або
реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій. ( Розділ 3
доповнено пунктом 3.3 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 396 ( z1296-04 ) від 14.09.2004 )

4. Взаємні обов'язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.
4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом ____
__________.
4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на
розпорядженнях Депонента способом ___.

5. Виконання умов договору

5.1. Вид, кількість, форма випуску, спосіб зберігання цінних
паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Депонента
розпорядженнями Депонента, договорами-доручення або додатками до
цього Договору.
5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або
зміна його умов є неприпустимою.
5.3. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі лише за письмовою згодою Сторін.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі
Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним
законодавством України, винна Сторона несе майнову
відповідальність за завдані збитки.
6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.
6.3. Сторони несуть відповідальність: _________
___________.
(перелік дій, за які Сторони несуть відповідальність)
6.4. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення
п.2.1 "б") під час виконання своїх зобов'язань, несе
відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання
зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто
надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха,
аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків,
військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників
Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору
та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою
недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі
Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.
6.5. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодовує
іншій Стороні неустойку у розмірі ____
(вказати умови договору та
__________
порядок розрахунків за невиконання цих умов, розмір штрафу,
_________.
порядок нарахування пені)
6.6. Прострочення платежу більш як на ______ (______________)
(літерами)
днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з
чим Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені,
повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі ____.
(літерами)
6.7. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від
виконання обов'язків за цим Договором.

7. Термін дії договору. Умови розірвання договору та закриття
рахунку у цінних паперах

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та
діє протягом ______.
(літерами)
7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний
термін, якщо за _____ днів до закінчення терміну дії
(літерами)
цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його
розірвати.

8. Умови розірвання договору та закриття рахунків

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності
на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним
закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі:
надання іншій стороні письмового повідомлення про розірвання
цього Договору;
___________.
8.2. Розірвання Договору настає не раніше ніж через _________
(___) днів після дати отримання Стороною зазначеного
(літерами)
письмового повідомлення.
8.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на
відшкодування всіх витрат за цим Договором.

9. Порядок вирішення спорів. Арбітраж

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов
цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку,
встановленому чинним законодавством України.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Зберігачу.

Місцезнаходження та банківські реквізити:

Зберігач: Депонент:
Повна назва _____ ПІБ (повна назва) ______________
Код за ЄДРПОУ ___ Ідентифікаційний код
Юридична адреса _ (код за ЄДРПОУ) __
Банківські реквізити: _________ Паспортні дані (юридична адреса)
Телефон _________ ____
Адреса (банківські реквізити): _
____
Телефон __________
Уповноважена особа _____________

______ ______
(підпис) (підпис)
Печатка Печатка

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров