Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ДОГОВІР постачання товару

Добавить ссылку в блокнот

ДОГОВІР
постачання товару
м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.
ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________,
в особі _______________, що діє на підставі ______,
з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ: ______,
в особі _______________, що діє на підставі ______,
з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується виготовляти та систематично постачати і передавати у влас¬ність (повне господарське відання) ПОКУПЦЮ певний товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прий¬мати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах Даного Договору.
1.2. Предметом постачання є наступний товар:
1.2.1. ________________.
1.2.2. ________________.
1.2.3. ________________.
1.2.4. ________________.
2. ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ

3. АСОРТИМЕНТ
3.1. Асортимент товару передбачається у специфікації, яка додається до Даного Договору (Додаток № 1 до Даного Договору).
3.2. У випадку необхідності для ПОКУПЦЯ змінити деякі позиції з асортименту товару, що постачається, він зобов’язаний подати ПОСТАЧАЛЬНИКУ нову специфікацію для узгод¬ження у строк _____ до настання нового терміну постачання.
3.3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції ПОКУПЦЯ, якщо ПОСТАЧАЛЬ¬НИК протягом ______ після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.
4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ
4.1. Якість та комплектність товару, що постачається, повинна відповідати _________ ________.
(ГОСТу, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)
4.2. Підтвердженням якості та комплектності з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є _________ ________.
(найменування документу про якість та комплектність товару)
4.3. Додаткові до комплекту вироби _______________ ________.
4.4. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не потрібні ПОКУПЦЮ: ________.
4.5. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості та комплектності‚ не передбачених у п.4.1‚ 4.3‚ 4.4 Даного Договору‚ здійснюється сторонами в окремому порядку.
5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
5.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом _______ з моменту _________.
5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації у період гарантійного строку виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА обов’язковий.
5.3. Термін усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) визначається у розмірі __ з моменту виявлення дефектів.
6. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ
6.1. Товар повинен бути поставлений ПОКУПЦЮ не пізніше _________ числа першого місяця відповідного періоду постачання.
6.2. ПОСТАЧАЛЬНИК має право на дострокове постачання кожної партії товару з обов’яз¬ковим повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін ___ з моменту її відвантаження (може бути передбачена інша умова).
7. ЦІНА
7.1. ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до Даного Договору (Додаток №1 до Даного Договору).
7.2. Ціни в специфікації за Договором зазначені без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).
8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
8.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом __________ з моменту ______ (може бути передбачена передоплата).
8.2. Порядок оплати: _____________.
(поштовий, телеграфний)
8.3. Форма розрахунків: __________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)
8.4. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про здійснення платежу в тер¬мін ______ з моменту __ шляхом ____.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)
9. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
9.1. Постачання здійснюється на умовах: __________.
(франко-склад, франко-вагон та ін.)
9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ______.
9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: _____________.
10. ПУНКТ ПОСТАВКИ
Пунктом постачання товару за Даним Договором є: ______________.
11. ТАРА І ПАКУВАННЯ
11.1. Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його на період постачання до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.
11.2. Товар повинен бути затарений наступним чином:____________.
11.3. Товар повинен бути спакований наступним чином: ___________.
11.4. Вартість тари та пакування входить (не входить) до ціни товару.
11.5. Порядок та строки повернення тари: _________.
11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: ______ ________.
12. МАРКІРУВАННЯ
12.1. Товар повинен бути промаркірований наступним чином: ______ ________.
(зазначається текст та/або малюнок маркірування на тарі, або робиться посилання на стандарт, ГОСТ)

13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
13.1. Пункт відвантаження: _______.
13.2. Терміни відвантаження: протягом _ з моменту ______________.
13.3. Вид транспорту: ____________.
13.4. Мінімальною нормою відвантаження _________
транспортом є _________.
(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)
13.5. Особливості відвантаження: ________________.
13.6. ПОCТАЧАЛЬНИК повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін _
___ з моменту __________ шляхом _____.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)
У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, № автомашини, № рейсу) номер і дата договору, найменування та кількість товару.
14. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
14.1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки.
14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.
14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом ____ з моменту _.
15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "____" _________ 19___ р.
15.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за _ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк __________.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
16.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
16.2. ПОКУПЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:
за ___ штрафна неустойка в розмірі ___%
(конкретне порушення)
від суми ____.
(договору, боргу)
16.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:
за __ штрафна неустойка в розмірі ____%
(конкретне порушення)
від суми ____.
(договору, боргу)
16.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ___.
16.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну від¬по¬ві¬даль¬ність: ___________.
17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
________
(можуть передбачатися умови про заставу, страхування чи поручництво
________.
з боку як ПОСТАЧАЛЬНИКА, так і ПОКУПЦЯ)
18. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
18.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відпо¬від¬ності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду чи вказати порядок формування цього третейського суду).
18.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ______________ днів з моменту отримання претензії.
19. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
19.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обо¬в’язковим укладанням письмового документа.
19.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій сторо¬ні без письмової згоди другої сторони.
20. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
ПОСТАЧАЛЬНИК: __ телефон ____.
ПОКУПЕЦЬ: ________ телефон ___.
21. ОСОБЛИВІ УМОВИ
________
________.
22. ІНШІ УМОВИ
22.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
22.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).
22.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
23. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
23.1. ПОКУПЕЦЬ:
Місцезнаходження офісу: _________.
Поштова адреса та індекс: ________.
Телефон ___________, телетайп ____, факс _______.
Розрахунковий рахунок №_____________ в _______,
(найменування банківської установи)
МФО _____, КОД __________.
Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: __.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: ______.
2. Для контейнерів: ______________.
3. Для відправлення водяним транспортом: ________.
4. Для відправлення повітряним транспортом: _____.
23.2. ПОСТАЧАЛЬНИК:
Місцезнаходження офісу: _________.
Поштова адреса та індекс: ________.
Телефон ___________, телетайп ____, факс _______.
Розрахунковий рахунок №_____________ в _______,
(найменування банківської установи)
МФО _____, КОД __________.
Кореспондентський рахунок банку ПРОДАВЦЯ: ____.
Кореспондентський рахунок банку: _______________.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: ______.
2. Для контейнерів: ______________.
3. Для відправлення водяним транспортом: ________.
4. Для відправлення повітряним транспортом: _____.
23.3. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни ві¬домостей, вказаних в п.23 Даного Договору. Повідомлення ПОКУПЦЯ про зміну своїх відванта¬жувальних реквізитів приймається до виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ для відвантаження то¬вару, якщо таке повідомлення надійде до ПОСТАЧАЛЬНИКА не пізніше ___ днів до початку пе¬ріоду постачання.
Повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКА про зміну своїх банківських реквізитів приймається до виконання ПОКУПЦЕМ для оплати товару, якщо таке повідомлення надійде до ПОКУПЦЯ не пізніше _______ днів до початку терміну оплати.
24. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
1. Додаток № 1 на ____________ стор. Специфікація на ___ стор.
Додаток до Даного Договору складає його невід’ємну частину.
ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ
___ ___
.............................. ..............................
М.П. М.П.

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров