Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

КОНТРАКТ на створення (передачу) продукції

Добавить ссылку в блокнот

Додаток 1
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)
(Затверджено Постановою КМУ
від 31 серпня 1998 р. N 1352)


КОНТРАКТ N ______
на створення (передачу) продукції

м. Київ
"___"___________ 199_ р.
_________,
(найменування об'єднання, організації, підприємства)

далі іменоване "замовник", в особі ___
_________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________,
(статуту, положення)
з одного боку, та _____,
(найменування об'єднання, організації, підприємства)
далі іменоване "виконавець", в особі _______________
_________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________,
(статуту, положення)
з іншого боку, склали цей контракт про те, що:

1. Предмет контракту

1.1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання
робіт
__________
__________
__________
(назва роботи)

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до
продукції, яка є предметом контракту, викладені в технічному
завданні, що виконане за стандартом 34.602 (або іншим нормативним
документом) та є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Строк здачі робіт за контрактом "___"__________ 199_ р.

1.4. Вартість робіт встановлюється шляхом досягнення угоди
про розмір договірної ціни та оформляється протоколом (додаток 5),
який є невід'ємною частиною цього контракту.

1.5. Зміст і строки виконання основних етапів робіт
визначаються календарним планом (додаток 2), який є невід'ємною
частиною цього контракту.

1.6. Приймання та оцінювання науково-технічної продукції
проводиться замовником відповідно до вимог технічного завдання,
зазначеного в пункті 2 цього контракту.

1.7. Використання науково-технічної продукції здійснюється
замовником на __________
__________
(зазначити підприємство, організацію)
шляхом _________________
__________
(зазначити, яким чином, коли буде використано продукцію - освоєння
серійного випуску, застосування як засобу праці тощо)

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. За створену і прийняту продукцію замовник згідно з цим
контрактом перераховує виконавцю відповідно до протоколу
погодження договірної ціни та калькуляції кошторисної вартості
(додаток 5) гроші в сумі
_______________ гривень.
(прописом)

2.2. Оплата провадиться ______________
__________
(одноразово за закінчену роботу, авансовим платежем у розмірі
відсотків договірної ціни (додаток 3) з подальшою платою за
завершені етапи роботи та роботу в цілому згідно з домовленістю
замовника та виконавця)

у встановленому порядку.

3. Порядок здання та приймання робіт

3.1. Продукція, що підлягає оформленню і здаванню виконавцем
замовнику на окремих етапах виконання та після закінчення дії
контракту, визначена в переліку продукції, який погоджується із
замовником і є невід'ємною частиною контракту.

3.2. Передача оформленої продукції та документації до неї на
окремих етапах виконання контракту здійснюється за супровідними
документами виконавця.

3.3. Після завершення робіт (етапів) виконавець подає
замовнику:
проект акта здачі-приймання продукції (етапу), підписаний
виконавцем;
звіт про виконання кошторису витрат;
продукцію згідно з переліком, що додається до цього
контракту;
копію протоколу науково-технічної ради виконавця з висновками
про відповідність виконаної роботи технічному завданню (або іншому
документу на її проведення);
програми і протоколи випробувань інформаційних систем,
засобів інформатизації; *
акт випробування устаткування; *
устаткування згідно з переліком та акт здачі-приймання
устаткування. *

3.4. Замовник зобов'язаний за __ днів до закінчення робіт
затвердити та повідомити виконавця про склад комісії з розгляду
результатів роботи (проведення приймальних випробувань дослідних
зразків).

3.5. Виконавець зобов'язаний за __ днів до закінчення дії
контракту повідомити замовника про готовність до здавання
закінченої роботи (проведення випробувань дослідних зразків,
виготовлених згідно з контрактом) науково-технічній раді та
комісії замовника.

3.6. Замовник протягом ____ днів з дня отримання акта
здачі-приймання робіт і звітних документів, зазначених у пункті
3.3 цього контракту, повинен надати виконавцю підписаний акт
здачі-приймання продукції або мотивовану відмову у прийманні
робіт.

3.7. У разі мотивованої відмови замовника сторонами
складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок,
строків їх виконання або способів використання одержаних проміжних
результатів у разі припинення подальших робіт.

3.8. Спеціальне та стандартне устаткування, необхідне для
проведення робіт, яке було виготовлене або придбане за кошти
замовника, протягом 7 днів після завершення робіт, зазначених в
акті здачі-приймання устаткування, передається замовнику.
Погоджений із замовником перелік спеціального та стандартного
устаткування додається і є невід'ємною частиною контракту. *

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність за відповідність
продукції в цілому за своїми науковими і технічними параметрами
вимогам технічного завдання або іншого нормативного документа.

4.2. За порушення строків, визначених у календарному плані та
пункті 3.5 контракту, виконавець сплачує замовнику пеню у розмірі
0,5 відсотка за кожний день прострочення, але не більше суми (у
відсотках) фактично перерахованих за звітний період коштів.

4.3. Виконавець зобов'язаний своїми засобами і за свій
рахунок у погоджені із замовником строки ліквідувати зазначені в
актах здачі-приймання недоліки і дефекти, які були допущені з його
вини. У противному разі виконавець сплачує замовнику крім пені
штраф у розмірі 2 відсотків вартості робіт, що підлягають
виправленню.

4.4. У разі неприйняття замовником виконаної роботи через її
невідповідність вимогам технічного завдання виконавець повертає
замовнику всі одержані від нього на виконання роботи кошти і
відшкодовує збитки.

4.5. Сплата штрафу не звільняє виконавця від виконання умов
контракту.

4.6. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або
часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо
невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного
лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза
контролем сторін), що виникли після укладення контракту.
При цьому строк виконання зобов'язань, зазначених у
контракті, змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх
наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків
через форс-мажорні обставини, повинна негайно в письмовій формі
сповістити іншу сторону про виникнення чи припинення дії цих
обставин. Свідоцтво компетентного органу (або суду) є достатнім
доказом визнання зазначених обставин форс-мажорними.

5. Інші умови

5.1. Власником продукції, розробленої відповідно до цього
контракту, є замовник. Використання отриманих результатів робіт
виконавцем може провадитись лише за погодженням із замовником.

5.2. Усі спірні питання повинні вирішуватися переважно шляхом
конструктивних переговорів. У разі неможливості досягнення згоди
питання передається на розгляд господарського суду. ( Пункт 5.2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 ( 1510-2002-п )
від 11.10.2002 )

5.3. Виконавець та замовник під час укладання контрактів,
фінансування, супроводження, звітності та впровадження кінцевих
результатів робіт повинні дотримуватися Порядку організації та
виконання робіт за контрактами (договорами).

5.4. Усі зміни вимог технічного завдання та календарного
плану, якщо вони стосуються обсягів і (або) термінів виконання,
мають оформлятися додатковою угодою з протоколом узгодження змін у
кошторисі витрат і (або) календарному плані. Зазначена угода
додається до контракту як його невід'ємна частина. Зміст кошторису
та обсяги витрат за його статтями, зазначені в підпункті 1.6 цього
контракту, можуть змінюватися тільки за погодженням із замовником
і мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди, що додається до
контракту як його невід'ємна частина.

6. Строк дії контракту та юридичні адреси сторін

початок
6.1. Строк дії контракту ________
кінець

6.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

Виконавець _____________
(найменування, поштовий і телеграфний індекс та адреса
виконавця, номер бюджетного рахунку, назва відділення
банку, МФО, код ЗКПО)
Замовник _______________
(найменування, поштовий і телеграфний індекс та адреса
замовника, номер бюджетного рахунку, назва відділення
банку, МФО, код ЗКПО)

6.3. До цього контракту додаються:
технічне завдання на виконання робіт на ___ арк.;
календарний план на ___ арк.;
протокол погодження договірної ціни на продукцію на __ арк.;
пояснювальна записка до калькуляції кошторисної вартості
роботи на __ арк.;
калькуляція кошторисної вартості роботи з розшифруванням
статей витрат на ___ арк.;
перелік продукції, яка підлягає оформленню та здаванню
замовнику на ____ арк.;
перелік спеціального та стандартного устаткування, що
передається замовнику після завершення робіт на ___ арк.; *
______
* включається до контракту у разі необхідності.

Від виконавця Від замовника
________ _________
(посада) (посада)
_____________ _____________
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)

М. П. М. П.


Додаток 2
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

__________
(найменування організації - розробника)

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

(найменування (міністерство, інший (найменування
організації - центральний орган організації-виконавця,
замовника, виконавчої влади,
організація, де посада: керівник,
посада: керівник, очікується заступник керівника)
заступник впровадження
керівника) результатів робіт,

посада: керівник,
заступник керівника)
____ _________ _______
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ім'я, по батькові) ім'я, по батькові) ім'я, по батькові)

М.П. М.П. М.П.
"___"____ 199_ р. "___"____ 199_ р. "___"____ 199_ р.

_________
(вид роботи)
_________
(повна назва роботи)
_________
(шифр роботи)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Від замовника Від виконавця

Начальник відповідального Науковий керівник
підрозділу (Головний конструктор)

Київ - 199 __

Додаток 3
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на продукцію
___________
__________
(найменування продукції)

Ми, нижчепідписані, від особи замовника
__________
(повне найменування організації-замовника)
__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________
__________
та від особи виконавця _______________
__________
(повне найменування організації - виконавця)
__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

засвідчуємо, що сторони досягли угоди про розмір договірної ціни
на розроблення (передачу) продукції в сумі _ гривень
__________
(прописом)
Цей протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і
платежів між виконавцем і замовником у межах контракту (договору)
від "___"____________ 199_ р. N ______

Від виконавця Від замовника
__________ ______________
(посада: керівник, (посада: керівник, заступник
заступник керівника керівника організації)
організації)
___________ ______________
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)

М. П. М. П.


Додаток 4
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт за контрактом (договором) на 199__ рік N ________
_________
(назва роботи)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва роботи| Чим закінчується етап | Строки |Розрахункова |
| | (етапу) | (звіт, макет, |виконання| ціна |
| | | конструкторська | | (гривень) |
| | | документація тощо) | | |
|---+------------+-----------------------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+------------+-----------------------+---------+-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Начальник відповідального підрозділу
__________ ________
(посада, підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
__________ ________
(підпис) (підпис)

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
______________
(підпис)


Додаток 5
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

________
(найменування організації-виконавця)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ
__________
(назва роботи)

Підстава для проведення робіт - контракт (договір) N _____________
від "___"____________ 199_ р.
Джерело фінансування - державний бюджет
Замовник - _______
Строк виконання роботи: початок _________ закінчення _____________

------------------------------------------------------------------
| N | Стаття витрат |Всього| У тому числі за |
| | |на | кварталами |
| | |199_ |-------------------|
| | |рік | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| | |(гри- | | | | |
| | |вень) | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|1. |Витрати на оплату праці | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|2. |Відрахування на соціальне | | | | | |
| |страхування (37,5 відсотка | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|3. |Матеріали (за прямим розрахунком)| | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|4. |Витрати на службові відрядження | | | | | |
| |(за прямим розрахунком) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|5. |Спецустаткування для наукових | | | | | |
| |(експериментальних) робіт (за | | | | | |
| |прямим розрахунком) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|6. |Витрати на роботи, які | | | | | |
| |виконуються сторонніми | | | | | |
| |організаціями (до 50 відсотків | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 9) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|7. |Інші витрати (до 15 відсотків | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1, в | | | | | |
| |тому числі експертиза - до 3 | | | | | |
| |відсотків коштів, зазначених у | | | | | |
| |статті 9) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|8. |Накладні витрати (до 80 відсотків| | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|9. |Кошторисна вартість (договірна | | | | | |
| |ціна) | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Начальник фінансово-економічного
підрозділу
__________ ____
(посада, підпис) (підпис)
М.П. М.П.

Науковий керівник Начальник відповідального
підрозділу
__________ ____
(підпис) (підпис)

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
__________
(підпис)

Додаток 6
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N _________ від "___"_________ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
|Етап| Посада |Кількість|Кількість | Середньо- | Сума |
| |наукового |працівни-|відпрацьо-| місячна |заробітної |
| |працівника|ків |ваних | заробітна | плати |
| | |(чоловік)|людино- |плата (гривень)| (гривень) |
| | | |місяців | | |
|----+----------+---------+----------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+----------+---------+----------+---------------+-----------|
|----+----------+---------+----------+---------------+-----------|
|---------------+---------+----------+---------------+-----------|
| Всього | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Начальник фінансово-економічного
підрозділу
______________ ____
(посада, підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Науковий керівник Начальник відповідального
підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
______________
(підпис)

Додаток 7
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"МАТЕРІАЛИ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N _________ від "___"________ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Одиниця | Необхідна | Кошторисна вартість |
| | виміру | кількість | (гривень) |
| | | |---------------------------|
| | | | ціна одиниці | всього |
|--------------+---------+-----------+------------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+---------+-----------+------------------+--------|
|--------------+---------+-----------+------------------+--------|
|------------------------+-----------+------------------+--------|
| Всього | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Начальник фінансово-економічного
підрозділу
__________ ____
(посада, підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Науковий керівник Начальник відповідального
підрозділу
___________ ____
(підпис) (підпис)

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
___________
(підпис)

Додаток 8
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"ВИТРАТИ НА СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N _____ від "___"_____ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
|Місто |Кіль- |Тривал-|Трива- | Витрати за видами, гривень |Всьо|
|та мета|кість |ість пе|лість |----------------------------|го |
|відряд-|відря-|ребуван|перебу-| добові |проживан-| проїзд |вит-|
|ження |джених|ня у ві|вання у| |ня | |рат,|
|за ета-|праці-|дряджен|відряд-|--------+---------+---------|грив|
|пами |вників|ні одно|женні | у |вс-| у |всьо| у |всьо|ень |
| | |го пра-|праців-|день|ьо-|день|го |день|го | |
| | |цівни- |ників, | |го | | | | | |
| | |ка, діб|людино-| | | | | | | |
| | | |днів | | | | | | | |
|-------+------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------+------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+----|
|-------+------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+----|
|--------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+----|
| Всього | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Керівник планово-виробничого Начальник відпопідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 9
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"СПЕЦУСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОБІТ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N _____ від "___"_______ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Одиниця | Необхідна | Кошторисна |Загальна |
| обладнання (тип, | виміру | кількість | вартість |вартість |
| марка, склад, | | | одиниці |(гривень)|
| конфігурація тощо)| | | (гривень) | |
|-------------------+---------+-----------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------+---------+-----------+------------+---------|
|-------------------+---------+-----------+------------+---------|
|-----------------------------+-----------+------------+---------|
| Всього | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 10
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"ВИТРАТИ НА РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СТОРОННІМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N ___________ від "___"_______ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування організації | Назва роботи | Вартість |
| | (підприємства) | | (гривень) |
|---+-------------------------+------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+-------------------------+------------------+---------------|
|---+-------------------------+------------------+---------------|
|---+-------------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
| Всього | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
___________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
____________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 11
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ЗА СТАТТЕЮ
"ІНШІ ВИТРАТИ"

за розділами етапів календарного плану
до контракту (договору) N ____ від "___"______ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування витрат | Вартість (гривень) |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
|-----+----------------------------------+-----------------------|
|-----+----------------------------------+-----------------------|
|----------------------------------------+-----------------------|
| Всього | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
_____________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 12
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до калькуляції кошторисної вартості робіт

Пояснювальна записка повинна містити обгрунтування статей
кошторису.

1. Витрати на оплату праці:
необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові звання;
кількість запланованих людино - місяців щодо кожного
виконавця і кожного етапу роботи.

2. Кількість необхідних матеріалів.

3. Витрати на службові відрядження:
мета;
кількість відряджень;
кількість відряджених;
тривалість відрядження;
пункт відрядження.

4. Витрати на спецустаткування для наукових
(експериментальних) робіт:
необхідність спецустаткування для проведення робіт;
стислий опис пристрою, стенда чи системи, для яких потрібне
устаткування.

5. Витрати на роботи, що виконуються іншими організаціями:
необхідність залучення співвиконавців;
необхідність прямого фінансування співвиконавців і укладення
з ними контракту (договору);
необхідність виділення зазначеної суми коштів.
6. Інші витрати:
обгрунтування їх необхідності.

7. Накладні витрати:
розшифрування за статтями витрат;
обгрунтування відсотка накладних витрат до фонду заробітної
плати;
посилання на документ виконавця, яким встановлюється
зазначений рівень накладних витрат.

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
__________ ____
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)

Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)


Додаток 13
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ПЕРЕЛІК
продукції, що передається замовнику за результатами
роботи за контрактом

1. Продукція
2. Перелік звітних документів
3. Перелік робочої конструкторської документації
4. Перелік експлуатаційної документації

Від виконавця Від замовника
____________ Начальник відповідального
(посада) підрозділу
____________ __
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)


Додаток 14
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ПЕРЕЛІК
спеціального і стандартного устаткування, що передається
замовнику після завершення робіт

за контрактом (договором) N _______ від "___"_________ 199_ р.

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Одиниця |Кількість| Ціна за |Сума (гривень) |
| | | виміру | | одиницю | |
| | | | | (гривень) | |
|---+------------+---------+---------+-----------+---------------|
|---+------------+---------+---------+-----------+---------------|
|---+------------+---------+---------+-----------+---------------|
|--------------------------+---------+-----------+---------------|
| Всього | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.
______________ ____
Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 15
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ДОДАТКОВА УГОДА N
до контракту (договору) N ___ від "___"________ 199_ р.

м. Київ
"___"___________ 199_ р.
________, далі іменоване
(найменування об'єднання, організації, підприємства)

"виконавець", в особі _______________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________, з одного
(статуту, положення)
боку, та
_________,
(найменування об'єднання, організації, підприємства)

далі іменоване "замовник", в особі __,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___, з іншого боку,
(статуту, положення)
керуючись _____________,
(найменування та дата документа)
уклали цю додаткову угоду до договору N ____________
від "___"______ 199__ р. на виконання робіт ________
(назва основної роботи)

Сторони домовилися:

У зв'язку з необхідністю виконання додаткових робіт: _____________
__________

1. Продовжити строк дії контракту (договору) до
"___"_________ 199_ р.

2. Виконати в період з "___"______ 199_ р. до "___"_______ 199_ р.
додатковий етап (етапи) роботи _______
(назви додаткових етапів)

3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до продукції, що є
предметом цієї додаткової угоди, викладені в додатку до технічного
завдання, який є невід'ємною частиною цієї додаткової угоди.

4. У зв'язку із необхідністю залучення спеціалістів для виконання
зазначених додаткових робіт скоригувати калькуляцію кошторисної
вартості із збільшенням витрат на оплату праці та відрахувань на
соціальне страхування.

Вартість робіт, що підлягають виконанню за цією угодою, становить:
_______________ гривень.
(сума прописом)

Загальна вартість робіт за основним контрактом (договором) та
додатковою угодою становить: ______________ гривень.
(сума прописом)
Розгляд, оцінка та приймання виконаних робіт проводиться для
визначення відповідності додатка до технічного завдання порядку,
зазначеному в основному контракті (договорі).

Ця додаткова угода є невід'ємною частиною контракту (договору)
N ______ від "___"_____ 199_ р. і є підставою для проведення
взаємних розрахунків і платежів між замовником і виконавцем.

Адреси та розрахункові рахунки сторін зазначені в контракті
(договорі).

Додатки:

протокол погодження договірної ціни на _ арк.;
додаток до технічного завдання на _ арк.;
калькуляція кошторисної вартості до додаткової угоди N _ від
"___"______________ 199_ р. до контракту (договору) N ___________
від "___"_____ 199_ р. з розшифруванням статей витрат на _ арк.;
календарний план до додаткової угоди N ___
від "___"__ 199_ р. до контракту (договору)
N __________ від "___"________ 199_ р. на _ арк.;
перелік науково-технічної документації, що підлягає
оформленню та здаванню замовнику, на _ арк;
перелік спеціального та стандартного устаткування, що
передається замовнику після завершення робіт, на _ арк.

____
Примітка. Зазначені додатки розробляються в разі змін у
відповідних додатках до основного контракту (договору).

Від виконавця Від замовника
______________ ______________
(посада) (посада)
______________ ______________
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)

М.П. М.П.


Додаток 16
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на 199_ рік

до додаткової угоди N ___ від "___"_____________ 199_ р.
до контракту (договору) N ___ від "___"_________ 199_ р.
виконання робіт за контрактом (договором) N ______
______________
______________
(назва роботи)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва роботи | Чим закінчується етап | Строки |Розрахунко-|
| | (етапу) | (звіт, макет, |виконання|ва ціна |
| | | конструкторська | | (гривень) |
| | | документація тощо) | | |
|---+--------------+-----------------------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------+-----------------------+---------+-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Начальник відповідального
підрозділу
___________ ____________
(посада, підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Науковий керівник Начальник фінансово-
економічного підрозділу
___________ ____________
(підпис) (підпис)

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
___________
(підпис)


Додаток 17
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на продукцію
до додаткової угоди N ___ від "___"_____ 199_ р.
до контракту (договору) N ___ від "___"____ 199_ р.
_________
__________
__________
(найменування продукції)

Ми, нижчепідписані, від особи замовника
__________
(повне найменування організації - замовника)
__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________
__________
та від особи виконавця _______________
__________
__________
(повне найменування організації - виконавця)
__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

засвідчуємо, що сторони досягли згоди про розмір договірної ціни
на розроблення (передачу) продукції в сумі _ гривень
(прописом)

Цей протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і
платежів між виконавцем і замовником у межах контракту (договору)

N _______ від "___"_________ 199_ р.

Від виконавця Від замовника
______________ ______________
(посада: керівник, заступник (посада: керівник, заступник
керівника організації) керівника організації)
______________ ______________
(підпис, прізвище, ім'я, (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)

М.П. М.П.


Додаток 18
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

________
(найменування організації-виконавця)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ
до додаткової угоди N __ від "___"__________ 199_ р.
до контракту (договору) N ____ від "___"____ 199_ р.
__________
(назва роботи)

Підстава для проведення робіт - контракт (договір) N _____________
від "___"__________ 199_ р.
Джерело фінансування - державний бюджет
Замовник - ______
Строк виконання роботи: початок __________ закінчення ____________

------------------------------------------------------------------
| N | Стаття витрат |Всього| У тому числі за |
| | |на | кварталами |
| | |199_ |-------------------|
| | |рік | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| | |(гри- | | | | |
| | |вень) | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|1. |Витрати на оплату праці | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|2. |Відрахування на соціальне | | | | | |
| |страхування (37,5 відсотка | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|3. |Матеріали (за прямим розрахунком)| | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|4. |Витрати на службові відрядження | | | | | |
| |(за прямим розрахунком) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|5. |Спецустаткування для наукових | | | | | |
| |(експериментальних) робіт (за | | | | | |
| |прямим розрахунком) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|6. |Витрати на роботи, які | | | | | |
| |виконуються сторонніми | | | | | |
| |організаціями (до 50 відсотків | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 9) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|7. |Інші витрати (до 15 відсотків | | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1, в | | | | | |
| |тому числі експертиза - до 3 | | | | | |
| |відсотків коштів, зазначених у | | | | | |
| |статті 9) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|8. |Накладні витрати (до 80 відсотків| | | | | |
| |коштів, зазначених у статті 1) | | | | | |
|---+---------------------------------+------+---+----+-----+----|
|9. |Кошторисна вартість (договірна | | | | | |
| |ціна) | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
__________ ____
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Керів ник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу
__________
(підпис)


Додаток 19
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЕТАПУ РОБІТ
до контракту (договору) N ___ від "___"_____ 199_ р.
(бюджетне фінансування)

__________
__________
(назва роботи, етапу)

за контрактом (договором) N _________ від "___"___________ 199_ р.
за ______ 199_ р.
(період виконання)
------------------------------------------------------------------
| |Кошторис-|Надійшло |Фактичні |
| Стаття витрат |на варті-|коштів |витрати |
| |сть |(гривень)|(гривень)|
| |(гривень)| | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Витрати на оплату праці | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Відрахування на соціальні заходи | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Матеріали | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Витрати на службові відрядження | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Спецустаткування для наукових | | | |
|(експериментальних) робіт | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Витрати на роботі, які виконуються| | | |
|сторонніми організаціями | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Інші витрати | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Накладні витрати | | | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Всього | | | |
------------------------------------------------------------------

Від виконавця: Від замовника:

Науковий керівник Начальник фінансово-економічного
підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)
М.П. М.П

Керівник планово-виробничого Начальник відповідального
(бухгалтерського) підрозділу підрозділу
______________ ____
(підпис) (підпис)


Додаток 20
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

АКТ
про форс-мажорні обставини, що виникли під час
виконання робіт за контрактом (договором) N _____
від "___" _____ 199_ р.

Ми, нижчепідписані, представник виконавця в особі
_________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

одного боку, та представник замовника _____________,
__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

іншого боку, уклали цей акт про те, що у зв'язку з виникненням
форс-мажорних обставин, пов'язаних з _______________
_______________ відповідно до статті 4
антракту (договору) N ________ від "___"__________ 199_ р. вважати
за доцільне ___________.

Загальна вартість робіт за контрактом (договором) ______________ і
__________
(змінюється/ не змінюється)
становить _____ гривень.
Загальна сума перерахованого авансу становить
_______________ гривень.
Загальна вартість робіт за основним контрактом (договором) _______
__________
(додаткова угода)
_____________ і становить ___ гривень.
(змінюється/ не змінюється)

Копія акта про форс-мажорні обставини від "___" __________ 199_ р.
додається.

Додаток: копія акта про форс-мажорні обставини на ____ арк.

Від виконавця Від замовника:

_________ Начальник відповідального
(посада) підрозділу
_________ ___________
(підпис) (підпис)

Начальник фінансово-
економічного підрозділу
___________
(підпис)


Додаток 21
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

Найменування організації- Найменування організації-замовника
виконавця ______
___________ Адреса _____________
Адреса ____ Розрахунковий рахунок ____________
Розрахунковий рахунок ___

АКТ
здачі - приймання продукції

за ______ етапом контракту (договору) N ____ від "___"____ 199_ р.
"___"_ 199_ р.
__________
(найменування продукції та етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник виконавця __________
"___"______________, з одного боку, та
(посада, прізвище, ініціали)
представник замовника ________________
(посада, прізвище, ініціали)
з іншого боку, уклали цей акт про те, що виконавець здав, а
замовник прийняв продукцію, яка ______
(відповідає умовам виконання _____
етапу контракту (договору) N _____
від "___"______________ 199_ р. та
технічного завдання і фактичним
обсягам фінансування)

і оформлена в належному порядку.
Стислий опис продукції
__________
__________

Кошторисна (фактична) ціна етапу становить _ гривень
(прописом)
Загальна сума авансу, перерахована за виконані етапи, становить __
________________ гривень
(прописом)
у тому числі за етапами: _____ гривень
(прописом)
Підлягає перерахуванню _______ гривень
(прописом)

Здав Прийняв
(від виконавця) (від замовника)

_________ Начальник відповідального підрозділу
(посада)
_________ ________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.


Додаток 22
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

АКТ
здачі - приймання продукції
за контрактом (договором) N _______ від "___"________ 199_ р.
"___"____________ 199_ р.
__________
(найменування продукції та етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник виконавця __________
_____, з одного боку, та
(посада, прізвище, ініціали)
представник замовника _______________,
(посада, прізвище, ініціали)

з іншого боку, уклали цей акт про те, що виконавець здав, а
замовник прийняв продукцію, яка ____
(відповідає вимогам контракту
(договору) N ___
від "__"______ 199_ р. та
технічного завдання)

і оформлена в належному порядку, що відображено у протоколі
засідання приймальної комісії замовника від "___"________ 199_ р.
N __________, створеної відповідно до наказу замовника від
"___"______ 199_ р. N ______.

Стислий опис продукції
__________
Договірна ціна становить _____________
(прописом)
гривень
__________
Загальна сума авансу, перерахована за виконані етапи, становить __
__________
(прописом) гривень,
__________
гривень
у тому числі за етапами: _____________
(прописом)
Підлягає перерахуванню _______________
(прописом) гривень
__________

Здав Прийняв
(від виконавця) (від замовника)
_______________ _______________
(посада) (посада)
_______________ _______________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Члени приймальної комісії:
____________
(посади, підписи)


Додаток 23
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

Найменування організації- Найменування організації-
виконавця замовника
___________ ___________
Адреси ____ Адреса ____
Розрахунковий рахунок ___ Розрахунковий рахунок ___

АКТ
здачі-приймання устаткування
за контрактом (договором) N _________

"___"_ 199_ р.
__________
(найменування продукції та етапу робіт)
Ми, нижчепідписані, представник виконавця __________
_____, з одного боку, та
(посада, прізвище, ініціали)
представник замовника _______________,
(посада, прізвище, ініціали)

з іншого боку, уклали цей акт про те, що устаткування, передбачене
умовами контракту (договору) N _____ від "___"_________ 199_ р.
згідно з переліком спеціального та стандартного устаткування,
придбаного (розробленого) за кошти замовника на суму ____________,
(прописом)

------------------------------------------------------------------
| N | Назва, марка, тип, |Одиниця|Кількість|Ціна за| Сума |
| |серійний та інвентарний|виміру | |одиницю| гривень |
| | номер | | |(гри- | |
| | | | |вень) | |
|---+-----------------------+-------+---------+-------+----------|
|-----------------------------------+---------+-------+----------|
| Всього | | | |
------------------------------------------------------------------

перевірене на комплектність, у тому числі на наявність
експлуатаційної документації, знаходиться в стані, що відповідає
категорії (нове, було в користуванні тощо), функціонує нормально
та в належному порядку передане на баланс замовника.

Від виконавця: Від замовника:

________ Начальник відповідального підрозділу
(посада) ________
________ (підпис)
(підпис)

М.П. М.П.
_________
(посада) Начальник управління справами
_________ _______
(підпис) (підпис)
Начальник фінансового-економічного
підрозділу
_______
(підпис)


Додаток 24
до Порядку організації та виконання
робіт за контрактами (договорами)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ РОБОТИ
(бюджетне фінансування)

__________
(назва роботи, етапу)
__________

за контрактом (договором) N ________ від "___"____________ 199_ р.
за ____ 199_ р.
(період виконання)

------------------------------------------------------------------
| |Кошторис-|Надійшло |Фактичні |
| Стаття витрат |на варті-|коштів |витрати |
| |сть |(гривень)|(гривень)|
| |(гривень)| | |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Витрати на оплату праці | | | |
|------------------------
Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:

Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров