Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про спільне використання технологічних мереж основного споживача

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
31.07.1996 N 28
( z0417-96 )
(у редакції постанови НКРЕ
22.08.2002 N 928

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне використання технологічних
мереж основного споживача
N ______

___ __________
(місце укладення) (дата)

__________
(найменування основного споживача)
далі - Основний споживач, в особі
__________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________,
що діє на підставі ___,
(назва установчого документа)
та ______,
(найменування субспоживача)
далі - Субспоживач, в особі
_________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ____,
(найменування, реєстраційний номер та дата
реєстрації установчого документа)

далі - сторони, уклали цей договір про спільне використання
технологічних мереж основного споживача (далі - Договір).
Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються
керуватися чинним законодавством України та Правилами користування
електричною енергією (ПКЕЕ), затвердженими в установленому
порядку.

1. Предмет Договору

1.1. Основний споживач зобов'язується забезпечити передачу
електричної енергії в межах величин, дозволених Субспоживачу до
використання, а Субспоживач - своєчасно сплачувати за використання
електричної мережі, отримані послуги, в тому числі за послуги з
компенсації перетікання реактивної електричної енергії.
Сторони зобов'язуються виконувати інші умови, визначені цим
Договором та додатками до Договору, які є його невід'ємними
частинами.

1.2. Основний споживач забезпечує передачу електричної
енергії після укладення цього Договору та договору про постачання
електричної енергії, який укладається між Субспоживачем та
постачальником електричної енергії. Передача електричної енергії
забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в
додатку "Однолінійна схема".

2. Обов'язки Основного споживача

Основний споживач зобов'язаний:

2.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі
Субспоживачу електричної енергії в межах _________ кВ x А (кВт)
потужності на _____ класі напруги (ступінь напруги _________кВ) в
обсягах, визначених відповідно до договору про постачання
електричної енергії, шляхом формування електричної схеми
відповідної пропускної здатності.

2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж
підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня
надійності електропостачання відповідно до категорії
струмоприймачів Субспоживача згідно з "Правилами устройства
электроустановок" (далі - ПУЕ).

3. Права Основного споживача

Основний споживач має право:

3.1. На відшкодування частини (відповідно до обсягу переданої
Субспоживачу електричної енергії) витрат на утримання електричних
мереж, якими здійснюється передача електричної енергії
Субспоживачу, згідно з кошторисом, наведеним у додатку "Порядок
розрахунку оплати обгрунтованих витрат споживача на передачу
електричної енергії".

3.2. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку
електричної енергії, що розташовані на об'єктах Субспоживача, для
проведення технічної перевірки, зняття показів, виконання інших
робіт відповідно до цього Договору.

3.3. Вимагати від Субспоживача дотримання на належному рівні
показників якості електричної енергії на межі балансового
розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.

3.4. На припинення передачі та/або обмеження обсягів
використання електричної енергії Субспоживачем у випадках та
порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.

3.5. На отримання від Субспоживача плати за послуги з
компенсації перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Субспоживача

Субспоживач зобов'язується:

4.1. Здійснювати оплату за використання електричних мереж
Основного споживача за розрахунковий період. Розрахунок плати за
використання електричних мереж Основного споживача здійснюється
згідно з додатками "Порядок розрахунків" та "Порядок розрахунку
оплати обгрунтованих витрат споживача на передачу електричної
енергії".
Плата за використання електричних мереж Основного споживача
вноситься Субспоживачем на підставі рахунка, одержаного від
Основного споживача. Тривалість періоду для оплати отриманого
рахунка становить ______ днів (тривалість періоду оплати має не
перевищувати 5 днів для споживачів, які здійснюють плату за
використання електричних мереж основного споживача самостійно, і
10 днів - для споживачів, які здійснюють розрахунки через свою
територіально відокремлену головну організацію).
За час, протягом якого Основним споживачем припинялась
передача електричної енергії з вини Субспоживача, плата за
використання електричних мереж Основного споживача стягується в
повному обсязі.

4.2. Здійснювати оплату за надання послуг з компенсації
перетікання реактивної енергії на межі балансової належності
електромереж відповідно до додатка "Порядок розрахунків за надання
послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії".

4.3. Надавати Основному споживачу орієнтовні величини обсягу
споживання електричної енергії на наступний рік, які узгоджені із
постачальником електричної енергії на наступний рік, не пізніше
"___"____________ поточного року.
У разі неуточнення орієнтовних величин обсягу споживання
електричної енергії до зазначеного строку Основний споживач має
право встановлювати на розрахунковий період договірні величини, що
діяли в поточному році, або ті, які були фактично досягнуті
Субспоживачем у поточному році, якщо вони перевищили договірні
величини поточного року.

4.4. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб
Основного споживача до систем та засобів обліку і засобів контролю
потужності та якості електроенергії, а також для контролю
встановлених режимів споживання електроенергії.

4.5. У разі припинення споживання електричної енергії
внаслідок звільнення Субспоживачем займаного об'єкта останній
повідомляє про це Основного споживача за 7 днів і здійснює повний
розрахунок за використання електричних мереж до дня виїзду
включно. Основний споживач припиняє передачу електричної енергії в
день звільнення об'єкта.

5. Права Субспоживача

Субспоживач має право:

5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж за час
перерви в електропостачанні, якщо перерва відбулася не з вини
Субспоживача.

5.2. На отримання від Основного споживача інформації щодо
якості електричної енергії, порядку визначення плати за
використання електричних мереж Основного споживача, умов та
режимів передачі електричної енергії.

5.3. На відшкодування згідно з законодавством України
збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

5.4. На передачу функцій експлуатації своїх електроустановок
іншій спеціалізованій організації, якій на підставі відповідного
договору делегує відповідальність за дотримання вимог
законодавства України щодо експлуатації електроустановок: ________
__________
__________
(перелік електроустановок)

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

Електропостачання Субспоживача може бути припинено або
обмежено Основним споживачем:

6.1. Без попередження у разі:
виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Основного
споживача на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для
струмоприймачів відповідної категорії Субспоживача.
споживання електроенергії Субспоживачем після закінчення
терміну дії цього Договору або договору про постачання електричної
енергії;
приєднання Субспоживачем власних струмоприймачів або
струмоприймачів третіх осіб до мереж Основного споживача поза
розрахунковими засобами обліку;
самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.2. З повідомленням Субспоживача не пізніше ніж за 10 хвилин
у разі перевищення Субспоживачем граничної величини потужності в
години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

6.3. З повідомленням Субспоживача не пізніше ніж за три
робочих дні у разі:
відсутності у Субспоживача персоналу для обслуговування
електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;
зниження показників якості електроенергії з вини Субспоживача
до величин, які порушують нормальне функціонування
електроустановок електропередавальної організації та інших
споживачів;
недопущення Субспоживачем уповноважених посадових органів
виконавчої влади, на які покладено відповідні обов'язки згідно з
чинним законодавством, до власних електроустановок або
розрахункових засобів обліку електроенергії;
несплати Субспоживачем за використання електричних мереж
Основного споживача у встановлений термін, з дотриманням
процедури, передбаченої ПКЕЕ.

6.4. У разі незадовільного стану електроустановок
Субспоживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю,
а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в
електроустановках Субспоживача - за поданням представників
державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з
чинним законодавством.

6.5. У разі відсутності резервного живлення з повідомленням
не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт
в електроустановках постачальника електричної енергії, Основного
споживача або для приєднання нових споживачів.

6.6. На вимогу постачальника електричної енергії у разі
заборгованості Субспоживача за спожиту електричну енергію.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік електроенергії, спожитої Основним споживачем та
Субспоживачем, приєднаним до електричних мереж Основного
споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі
порушення Субспоживачем вимог нормативно-технічних документів щодо
встановлення та експлуатації засобів обліку їх покази не
використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а
обсяги спожитої електроенергії визначаються Основним споживачем
розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок
розрахунків" та "Графік зняття показів засобів обліку електричної
енергії".

7.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на
межі балансової належності електричних мереж Основного споживача
та Субспоживача обсяг спожитої електричної енергії визначається
шляхом збільшення (зменшення) показів розрахункових засобів обліку
на величину розрахункових втрат електроенергії на ділянці
електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі
балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів
обліку.
Розрахунки втрат виконуються Основним споживачем на підставі
галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються за
формою додатка "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах
споживача".

7.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії
Субспоживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних
місяців нижче визначеного п.1.5.17 ПУЕ, Субспоживач протягом 10
днів наступного розрахункового місяця звертається до Основного
споживача щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.

7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії
оформлюються такі документи:
акт про обсяг переданої електричної енергії;
акт про результати замірів електричної потужності.
Порядок надання зазначених документів визначений додатком
"Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".
За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних
системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

8. Відповідальність сторін

8.1. Відповідальність Основного споживача
8.1.1. Основний споживач несе відповідальність за передачу
електричної енергії Субспоживачу:
із забезпеченням рівня договірних величин, визначених згідно
з вимогами розділу 5 цього Договору;
із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача
та гарантованим рівнем надійності електропостачання;
із дотриманням граничнодопустимих показників якості
електричної енергії на межі балансової належності сторін.

8.1.2. У разі перерви в електропостачанні Субспоживача з вини
Основного споживача понад терміни, визначені ПУЕ для
струмоприймачів відповідної категорії, Основний споживач несе
відповідальність перед Субспоживачем у розмірі
_________.

8.1.3. Основний споживач не несе відповідальності перед
Субспоживачем за порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі
порушення Субспоживачем вимог розділу 4 цього Договору.
8.1.4. Основний споживач не несе матеріальної
відповідальності перед Субспоживачем за обмеження (припинення)
постачання електричної енергії, яке викликане:
1) форс-мажорними обставинами;
2) неправильними діями персоналу Субспоживача;
3) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії
у випадках, передбачених Правилами користування електричною
енергією;
4) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок
пошкодження устаткування або дій Субспоживача, які викликали
спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного
відключення;
5) діями постачальника електричної енергії.

8.2. Відповідальність Субспоживача:
8.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього
Договору, з порушенням термінів, визначених додатком "Порядок
розрахунків" до цього Договору, Субспоживач сплачує Основному
споживачу пеню у розмірі _________% за кожний день прострочення
платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається
у розрахунковому документі окремим рядком.
8.2.2. Основний споживач має право визначити для Субспоживача
обсяг переданої електроенергії, виходячи із приєднаної потужності
струмоприймачів та кількості годин їх використання (згідно з
методикою, затвердженою НКРЕ у відповідності до повноважень,
наданих НКРЕ законодавством України, далі - Методика), у разі
таких дій Субспоживача:
самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;
втручання у роботу засобів обліку електроенергії, зняття з
них пломб;
споживання електроенергії поза засобами обліку;
інших умов, передбачених Методикою, та надати відповідну
інформацію постачальнику електричної енергії.

8.3. Форс-мажорні обставини
8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або
часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин
непереборної сили належать: __________
__________
__________
__________
_________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або
частково.
Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі
відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало
неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом
п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про
початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин
непереборної сили.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. У разі заборгованості Субспоживача за спожиту електричну
енергію Основний споживач відключає електроустановки Субспоживача
у терміни і на строк, установлені постачальником електричної
енергії.

9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника
електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної
енергії Субспоживача у терміни, встановлені договором про
постачання електричної енергії, укладеним між постачальником та
Субспоживачем.

9.3. Відносини Основного споживача та постачальника
електричної енергії у частині передачі електричної енергії
Субспоживачу регулюються договором про постачання електричної
енергії, який укладений між постачальником електричної енергії та
Основним споживачем.

10. Інші умови

10.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування
електроустановок визначається актом розмежування балансової
належності електромереж та експлуатаційної відповідальності
сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової
належності електромереж та експлуатаційної відповідальності
сторін".

10.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Основного
споживача, під час яких Субспоживач буде відключений, обмежений
або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів,
доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим
повідомленням Основного споживача, узгодженим з постачальником
електричної енергії.

10.3. Усі майнові суперечки з питань цього Договору
вирішуються відповідно до законодавства України.

10.4. Цей Договір укладається на термін до ___,
набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим
на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього
терміну не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього
Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший
термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному
законодавством.

10.5. Додатки до цього Договору "Графік зняття показів
засобів обліку електричної енергії", "Порядок участі споживача в
графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень",
"Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання
реактивної електроенергії", "Розрахунок втрат електроенергії в
мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником
електричної енергії.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про
всі зміни реквізитів (найменування організації, адреса,
розрахунковий рахунок тощо).

10.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, один з них зберігається в Основного
споживача, другий - у Субспоживача.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Основний споживач: Субспоживач:
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
_____ _______________
тел:____ тел:____


М.П. М.П.
_____ _______________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)

"___"__ 200 ____ р. "___"____________ 200 ____ р.


Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров