Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Типовий договір обов'язкового страхування

Добавить ссылку в блокнот

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2002 р. N 944


Типовий договір
обов'язкового страхування відповідальності
власників собак за шкоду, яка може бути
заподіяна третім особам


Місце і дата укладення договору " ___ " ___________ 200__ р.

Страховик _____________,
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові
__________
керівника, його повноваження,
__________
серія і номер ліцензії та термін її дії)

з однієї сторони, та страхувальник ___
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________
адреса, дата народження, паспортні дані - для фізичної особи;
__________
повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
__________
його повноваження - для юридичної особи)
_________,

з другої сторони, уклали цей договір про таке :

1. Предмет договору

1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність
страхувальника - власника собаки породи __ за шкоду,
яка може бути заподіяна третім особам, згідно з Порядком і
правилами проведення обов'язкового страхування відповідальності
власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня
2002 р. N 944 (далі - Порядок і правила).

1.2. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси,
що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну
третіх осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії
собаки.

1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає
цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо
відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну
внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.
Сукупність претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо
відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним
страховим випадком.

1.4. Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю
потерпілої фізичної особи становить 11 000 (одинадцять тисяч)
гривень.

Страхова сума за шкоду, заподіяну майну третіх осіб,
становить 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Договором страхування передбачається франшиза - частка
збитків, яка не відшкодовується страховиком. Розмір франшизи
становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
(____ гривень) на страховий випадок.

1.5. Страховий платіж за цим договором визначається виходячи
з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для
фізичних осіб та двох неоподатковуваних мінімумів для юридичних
осіб.

1.6. Страховий платіж у розмірі ___________ гривень повинен
бути перерахований на розрахунковий рахунок страховика (або
внесений готівкою в його касу) протягом _____ днів з дати
укладення цього договору.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Страхувальник зобов'язується:

сплатити страховий платіж у термін, передбачений пунктом 1.6
цього договору;

повідомляти страховика про всі інші діючі договори
страхування щодо об'єкта страхування;

утримувати собак відповідно до зооветеринарних вимог;

надавати представнику страховика можливість огляду утримання
собак до укладення договору страхування, у період його дії та
після настання страхового випадку;

вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку;

повідомляти у триденний термін страховика про настання
страхового випадку;

подавати письмову заяву на виплату страхового відшкодування
протягом трьох робочих днів з дня визначення розміру збитку;

надавати страховику документи, що підтверджують настання
страхового випадку та розмір збитку (довідку органу МВС,
травмопункту, служби ветеринарної медицини, органу пожежного
нагляду тощо).

2.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

вживати заходів до оформлення протягом двох робочих днів
після настання страхового випадку необхідних документів для
своєчасної виплати страхового відшкодування;

здійснити виплату страхового відшкодування у випадках,
передбачених Порядком і правилами;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його
майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.3. Страхувальник має право:

отримувати страхове відшкодування згідно з цим договором та
Порядком і правилами;

отримувати дублікат договору обов'язкового страхування у разі
його втрати;

обирати страховика;

оскаржувати відмову страховика у виплаті страхового
відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право:

перевіряти достовірність відомостей про об'єкт страхування,
поданих страхувальником;

з'ясовувати самостійно та із залученням експертів причини та
обставини страхового випадку, розмір збитків та інші обставини,
які впливають на визначення підстав для страхового відшкодування
та його розміру;

збільшувати страховий платіж у 2 рази, якщо за попередній
період були зафіксовані страхові випадки;

відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі
невиконання страхувальником умов цього договору та Порядку і
правил, повідомляти про це рішення страхувальника в письмовій
формі з обгрунтуванням причин відмови.

3. Порядок виплати страхового відшкодування

3.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник
подає страховику документи:

заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з
настанням страхового випадку;

договір обов'язкового страхування;

акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення
розслідування);

витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків
у розмірі заподіяної шкоди ( у разі розгляду матеріалів у суді);

документи, які засвідчують задоволення претензії третьої
особи;

копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи
довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров'я у дитини,
засвідчену в установленому порядку;

копію рішення медико-соціальної експертної комісії про
встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчену в
установленому порядку;

копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи,
засвідчену в установленому порядку.

3.2. На підставі отриманих документів страховик або
уповноважена ним особа у триденний термін складає страховий акт у
формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати
страхового відшкодування.

3.3. Прямий збиток, що відшкодовується страховиком,
визначається у розмірі загального збитку, який зафіксований у
страховому акті, що складається страховиком або уповноваженою ним
особою.

3.4. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом
множення прямого збитку на відсоток страхового покриття і
віднімання від цього добутку франшизи.

3.5. Рішення про виплату страхового відшкодування або про
відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з
дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття
рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у
триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в
письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

3.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом
15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування.

3.7. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування
страховик сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми
страхового відшкодування за кожний день прострочення.

3.8. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового
випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,
життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір страхування, встановлюється відповідно до
законодавства;

вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання
страхового випадку без поважних на це причин або створення
страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру
збитків;

коли страховий випадок настав через невідповідність засобів
захисту собаки чи недотримання правил його безпеки;

коли страховий випадок був спровокований протиправними діями
третьої особи, визнаними такими в установленому порядку;

пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння,
предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових
знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на
інтелектуальну власність, внаслідок агресивної та/або
непередбачуваної дії собаки;

заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або
непередбачуваної дії собаки;

коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була
пов'язана з ліквідацією масових безпорядків і порушень
громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом,
вибухом боєприпасів;

коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у
собачих боях.

3.9. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування
може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

4. Термін дії договору

4.1. Договір страхування набирає чинності з дня надходження
страхового платежу на рахунок страховика відповідно до пункту 1.6
цього договору.

4.2. Договір страхування втрачає чинність у разі:

а) закінчення терміну його дії;

б) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у
повному обсязі;

в) загибелі (або примусового вилучення) собаки внаслідок
подій, не передбачених умовами страхування;

г) ліквідації страхувальника за винятком випадків,
передбачених законодавством;

д) ліквідації страховика у порядку, встановленому
законодавством;

е) прийняття судового рішення про визнання договору
страхування недійсним.

4.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом
переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому
законодавством.

4.4. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу і зберігається в обох сторін.

4.5. Інші правовідносини сторін за договором страхування
регламентуються законодавством.

5. Адреси сторін

Страховик Страхувальник
________ ______________
________ ______________
________ ______________
(підпис керівника) (підпис фізичної особи або
МП керівника юридичної особи,
скріплений печаткою)

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров