Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Главная Каталог фирм ЗАКОН Украины. Кодекс, законодательство постановления приказ конституция законопроекты, закон о жилье. недвижимость квартира офис участок земли новостройки помещения комната дом гараж Форум  
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. В избранное  |  Поиск
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Профиль
Email...Пароль...
Регистрация  Забыли пароль?
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки. Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Вопрос - ответ
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

Недвижимость Украины

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Реклама
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ НА АУКЦІОНІ

Добавить ссылку в блокнот

(Затверджено наказом Фонду державного майна України
від 18 листопада 1996 р. N 1398
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 30 грудня 1996 р. N 768/1791)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
НА АУКЦІОНІ

______________
(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
Ми, що нижче підписалися: ________________
(назва та місцезнаходження органу
приватизації)
В особі ______
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі ____
(назва документа)
(надалі - Продавець) з однієї сторони, та _____________
(назва юридичної особи,
товариства покупців або
_______________, яка(е)
прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
зареєстрована(е)
______________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
В особі _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі ___,
(назва документа)
(надалі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Договір про
нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю державне майно
цілісного майнового комплексу____________,
(повна назва об'єкта приватизації)
який знаходиться за адресою______________
на земельній ділянці ______
(розмір земельної ділянки, підстави права
_____________
користування чи права власності)
а Покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього ціну від-
повідно до умов, що визначені в цьому Договорі. Майно підприємства
включає в себе всі його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устат-
кування, та інше майно, згідно з протоколом інвентаризаційної комісії.

1.2. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту но-
таріального посвідчення цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу, який
затверджений
________________
(ким та коли затверджений)
початкова ціна продажу на аукціоні становить
______гривень.
(цифрами та прописом)
1.4. Згідно з протоколом аукціону __,
(номер та дата)
остаточна ціна продажу об'єкта приватизації становить __
_____ гривень.
(цифрами та прописом)
1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт продано за __
_____ гривень.
(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний
об'єкт приватизації

2.1. Покупець зобов'язаний внести
_________________ гривень за
(сума цифрами та прописом)
придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
переходу до нього права власності на об'єкт приватизації. Термін опла-
ти може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення
покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу об'єкта. Плата за
об'єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору та привати-
заційних платіжних доручень встановленого зразка, які видає Продавець.
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються По-
купцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунку
на рахунок Продавця.
2.3. Розрахунки за патент здійснюються таким чином:

- власні кошти Покупця в сумі _______
гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з
рахунку Покупця ____________
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)
на рахунок Продавця _______.
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)

- кошти з приватизаційних депозитних рахунків (приватизаційні
майнові сертифікати, що знаходяться в готівковому обігу) на суму
_______гривень

перераховуються відповідно до платіжного доручення з рахунку По-
купця ________
(номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця ________
_______ (номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)

3. Передача об'єкта приватизації

3.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю
в триденний термін після нотаріального посвідчення цього Договору.
3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття об'єкта
приватизації Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який під-
писується сторонами.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені
на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'-
язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору.

5. Обов'язки Покупця

5.1. Покупець зобов'язаний:
- у встановлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об'-
єкта приватизації;
- у встановлений цим Договором термін прийняти об'єкт приватиза-
ції;
- у місячний термін з моменту підписання акту прийому-передачі
підготувати установчі документи та провести державну реєстрацію суб'-
єкта підприємницької діяльності (для товариства покупців та громадян);
- покупець зобов'язаний надавати Продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору;
- при зміні власника на об'єкт приватизації Покупець повинен пок-
ласти всі зобов'язання за даним Договором на нового власника.

6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:
- передати Покупцю об'єкт приватизації в установлений в Договорі
термін;
- у разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів
на право користування земельною ділянкою.
- повідомляти Покупця у разі несвоєчасного внесення платежів за
об'єкт приватизації;
- здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт приватизації Поку-
пець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми
за кожний день прострочки.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення цього Договору не сплатить установлену ціну, він
сплачує Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об'єкта. При цьому
результати конкурсу підлягають анулюванню, а Продавець порушує питання
про розірвання цього Договору.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків
виконання договірних зобов`язань в період дії умов договору купівлі--
продажу.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт приватизації не входить до пе-
реліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, пере-
даним, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо
нього немає.
8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту інвентари-
зації.

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації

9.1. Якщо Покупцем є товариство покупців чи господарське това-
риство, створене працівниками об'єкта приватизації, ризик випадкової
загибелі або псування об'єкта приватизації несе Покупець з моменту но-
таріального посвідчення цього Договору.
9.2. Якщо Покупцем є юридична або фізична особа, ризик випадкової
загибелі або випадкового псування об'єкта приватизації несе Продавець
до моменту передачі майна.
У випадку, якщо Продавець прострочив передачу об'єкта приватиза-
ції або Покупець прострочив його прийняття, ризик випадкової загибелі
або випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу або
прийняття.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору
або у зв'язку з тлумаченням розділів Договору, вирішуються шляхом пе-
реговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то
спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому
чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання

11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі
тільки за згодою сторін.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у
письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в ор-
ганах нотаріату.
11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він
може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням
суду.

12. Витрати

12.1. Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе По-
купець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстра-
ції у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний
термін з моменту підписання.
Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу. Один примірник Договору зберігається у справах ___
_____________,
(назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам.

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець
_____ ___
_____ ___
_____ ___
_____ ___
_____ ___

Продавець Покупець

_____ ___
(підпис) (підпис)

Скачать договор в формате DOC

Скачать:

обсудить на форуме


Дополнительная информация:
Далее
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Поиск недвижимости
Площадь Цена Этаж Этажей
- - - -
Фото

Весь поиск

Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора. Договора, образцы договоров, образец формы договоров, типовые договора.
Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.

Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.Недвижимость. Купля продажа аренда квартир, новостройки.
Наверх
Site Map Недвижимость Украины www.RealDom.com.ua © 2007-2016 | О компании | Статьи партнёров